Page 7 - โควิด-19 ภาพหสะท้อนความเปราะบาง ระบบสุขภาพเขตเมือง
P. 7

เร×èÍง¨าก»ก


                   วิกฤตกำรณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นกับกรุงเทพมหำนคร
                  (กทม.) และปริมณฑล คือหนึ่งในภำพสะท้อน “ควำม
                  เปรำะบำง” ของระบบสุขภำพในเขตเมืองได้เป็นอย่ำงดี
                   ควำมซับซ้อนและควำมหลำกหลำยที่ด�ำรงตนอยู่
                  ในพื้นที่ กทม. และชุมชนเมืองนั้น ไม่ว่ำจะเป็นวิถีชีวิต
 ‘ระบบสุขภาพเขตเมือง’       ของผู้คนที่แตกต่ำง สภำพแวดล้อม เศรษฐำนะ โครงสร้ำง
                  กำรปกครอง ฯลฯ ล้วนแล้วแต่สัมพันธ์กับ “ระบบ
                  สุขภำพ-ระบบบริกำรสุขภำพ” แทบทั้งสิ้น
 บนความเปราะบาง            กล่ำวกันว่ำ หำกคลัสเตอร์กำรระบำดใหญ่ไม่ได้
                  เกิดขึ้นที่ใจกลำงเมืองหลวงอย่ำง กทม. แต่เริ่มต้นที่ส่วน
                  ภูมิภำค-ต่ำงจังหวัด สถำนกำรณ์โดยภำพรวมของ
 กับการเกิดขึ้นของ         ประเทศไทยคงไม่บอบช�้ำถึงเพียงนี้ ... คุณเห็นด้วย

                  หรือไม่ !!? ๔                                                ๕


 สิ่งที่ใช่
 ในสถานการณ์
 ในสถานการณ์


 ที่จําเป็น !!?
 ที่จําเป็น !!?

 ฉบับ ๑๓๐ : กรกฎาคม ๒๕๖๔                          ฉบับ ๑๓๐ : กรกฎาคม ๒๕๖๔
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12