Page 6 - โควิด-19 ภาพหสะท้อนความเปราะบาง ระบบสุขภาพเขตเมือง
P. 6

เร×èÍง¨าก»ก


                                                                       วิกฤตกำรณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นกับกรุงเทพมหำนคร
                                                                      (กทม.) และปริมณฑล คือหนึ่งในภำพสะท้อน “ควำม
                                                                      เปรำะบำง” ของระบบสุขภำพในเขตเมืองได้เป็นอย่ำงดี
                                                                       ควำมซับซ้อนและควำมหลำกหลำยที่ด�ำรงตนอยู่
                                                                      ในพื้นที่ กทม. และชุมชนเมืองนั้น ไม่ว่ำจะเป็นวิถีชีวิต
         ‘ระบบสุขภาพเขตเมือง’                                                   ของผู้คนที่แตกต่ำง สภำพแวดล้อม เศรษฐำนะ โครงสร้ำง
                                                                      กำรปกครอง ฯลฯ ล้วนแล้วแต่สัมพันธ์กับ “ระบบ
                                                                      สุขภำพ-ระบบบริกำรสุขภำพ” แทบทั้งสิ้น
         บนความเปราะบาง                                                       กล่ำวกันว่ำ หำกคลัสเตอร์กำรระบำดใหญ่ไม่ได้
                                                                      เกิดขึ้นที่ใจกลำงเมืองหลวงอย่ำง กทม. แต่เริ่มต้นที่ส่วน
                                                                      ภูมิภำค-ต่ำงจังหวัด สถำนกำรณ์โดยภำพรวมของ
         กับการเกิดขึ้นของ                                                    ประเทศไทยคงไม่บอบช�้ำถึงเพียงนี้ ... คุณเห็นด้วย

                                                                      หรือไม่ !!?    ๔                                                                                                 ๕


         สิ่งที่ใช่
         ในสถานการณ์
         ในสถานการณ์


         ที่จําเป็น !!?
         ที่จําเป็น !!?

    ฉบับ ๑๓๐ : กรกฎาคม ๒๕๖๔                                                                           ฉบับ ๑๓๐ : กรกฎาคม ๒๕๖๔
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11