Page 3 - โควิด-19 ภาพหสะท้อนความเปราะบาง ระบบสุขภาพเขตเมือง
P. 3

๐๒ ๓๒


 àÃ×èͧഋ¹


 »ÃШí Ò คุยกับเลขาธ�การ คสช. แกะรอยโลก
 “ความรุนแรงต‹อเด็ก”
 โคว�ด-19 ภาพสะทŒอน
 ©ºÑº ความเปราะบางระบบ ในสมัชชาอนามัยโลก
 ๓๔
 สุขภาพเขตเมือง (กทม.)
 ๐๔ ให้ระบบสุขภาพเล่าเร�่อง

 เร�่องจากปก ธรรมนูญว‹าดŒวยระบบสุขภาพ
 ‘ระบบสุขภาพเขตเมือง’  แห‹งชาติ ฉบับที่ ๓ กรอบคิด
 บนความเปราะบางกับ ทิศทางระบบสุขภาพไทยที่
 การเกิดข��นของ ตอบโจทยการพัฒนาอย‹างยั่งยืน
 Community Isolation ๓๖
 สิ�งที่ใช‹ในสถานการณ
 ที่จําเปšน !!?
 ๑๖ Right to Health


 ‘สิทธ�ดŒานสุขภาพ’ กับ
 ธรรมนูญว‹าดŒวยระบบ
 สัมภาษณพ�เศษ‘ สุขภาพแห‹งชาติ
 แกŒสมการความเปราะบาง ๓๘
 ของระบบสุขภาพเขตเมือง
 กับ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
 ๒๔ นโยบายสร้างได้


 เร��มแลŒว! กระบวนการสมัชชา
 สุขภาพแห‹งชาติ ครั้งที่ ๑๔
 เกาะติด คสช. ป‚แห‹งการ ‘ขยายการมีส‹วนร‹วม’
 คสช.เห็นชอบแผน  ทุกภาคส‹วนในสังคม
 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร ‘ตัดวงจรระบาด’ โคว�ด-19
 สุขภำพแห่งชำติ (สช.) มอบ สช. ประสานภาคี ๔๒
 ชั้น ๓ อำคำรสุขภำพแห่งชำติ  จัดระบบ ‘หนุนช‹วย’
 ๘๘/๓๙ หมู่ ๔ ถ.ติวำนนท์ ๑๔  ชุมชนใน กทม.-ทั่วประเทศ
 ต.ตลำดขวัญ อ.เมือง  เล่าให้ลึก
 จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ ๒๘ เซนจ�โร ยาสึดะ, โยโกะ โอโนะ
 และจอหน เลนนอน
 โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๐๐  ๔๔
 แฟกซ์ ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๐๑
 อีเมล : nationalhealth@nationalhealth.or.th เร�่องเล่าจากพ�้นที่
 เว็บไซต์ : www.nationalhealth.or.th ทําชุมชนใหŒปลอด คลิปดีที่ต้องดู
 พาราควอตดŒวย
 บทบาทชุมชนกับการรับมือโคว�ด-19
 ‘ธรรมนูญชุมชน’
 รายชื่อกองบรรณาธ�การ
 ฉบับ ๑๓๐ : กรกฎาคม ๒๕๖๔
   1   2   3   4   5   6   7   8