Page 5 - โควิด-19 ภาพหสะท้อนความเปราะบาง ระบบสุขภาพเขตเมือง
P. 5

คØยกับ โควิด-19 ภาพสะท้อนความเปราะบาง   สวัสดีครับพี่น้องภำคีเครือข่ำยทุกท่ำน ไทยถึงจุดนี้แล้ว  เป้าหมายและกลยุทธ์รับมือโควิด-19 ระลอกสี่ จะอยู่
        จริงๆ เมื่อกำรระบำดของโควิด-19 เข้ำสู่ระลอกที่สี่จำกไวรัส ที่ต�าบลและชุมชนทั่วประเทศ โดยเน้นให้มีมำตรกำรหรือ
        สำยพันธุ์เดลตำ (พบที่อินเดียประเทศแรก) ผู้ติดเชื้อรำยใหม่ ข้อตกลงร่วมของประชำชนหรือธรรมนูญสู้ภัยโควิด ฟนฟูขวัญ
 เÅ¢า¸ิการ ระบบสุขภาพเขตเมือง (กทม.) ก�ำลังไต่ระดับใกล้หลักหมื่นคนต่อวัน ผู้เสียชีวิตอำจมำกกว่ำ ก�ำลังใจ และคุณภำพชีวิตของประชำชนในพื้นที่ทั่วประเทศ
        วันละหนึ่งร้อยคนในอีกไม่นำน เตียงรับโควิดของ รพ. ใน ผ่ำนเครือข่ำยสมัชชำจังหวัด สภำองค์กรชุมชน กองทุนสุขภำพ
        กรุงเทพฯ เต็มแล้ว และในเมืองใหญ่คงทยอยเต็มในเร็วๆ นี้ ในพื้นที่และอื่นๆ  วิธีกำรเน้นกำรสำนพลังเพื่อปลุกพลัง
        ทำงออกที่ประชำชนได้รับกำรสื่อสำรขณะนี้คือทุกคนต้อง ชุมชนให้ตื่นรู้สู้ภัยโควิด-19 อีกครั้ง ให้ชุมชนมีควำมรู้ป้องกัน
        ระวังดูแลสุขภำพทั้งตัวเองและครอบครัวหระบบบริกำร ตัวเองและพร้อมสนับสนุน Home Isolation หรือ Community
        สำธำรณสุขจะกระจำยให้ผู้ติดเชื้อกลุ่มที่ไม่มีอำกำร (สีเขียว) Isolation ขณะที่บทบาทของวัดและพระสงฆ์ภายใต้การ
        เข้ำสู่ระบบดูแลที่บ้ำน (Home Isolation) และผู้ว่ำกรุงเทพฯ ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ มีความ
        ได้สั่งกำรแล้วให้ ๕๐ เขตของ กทม. ตั้งศูนย์พักคอยในชุมชน ส�าคัญมากในการเป็นผู้น�าชุมชนรับมือกับวิกฤตโควิด
        (Community Isolation) ตำมแบบศูนย์พักคอยวัดสะพำน ระลอกสี่นี้ที่จะมีผู้ติดเชื้อ ผู้ปวยหนักและเสียชีวิตจ�านวน
        ของชุมชนคลองเตย แม้ต้นเดือนกรกฎำคมเป็นช่วงที่ระบำด มากกระจายอยู่ในพื้นที่ ด้วยการช่วยฟนฟูขวัญก�าลังใจ
        รุนแรงมำก แต่ช่วงปลำยกรกฎำคม ถึง สิงหำคม นักวิชำกำร ของประชาชน การให้คุณค่าผู้เสียชีวิตและให้ก�าลังใจ
        บอกว่ำจะเป็น peak จริงๆ        ครอบครัวผ่านการจัดพิธีศพแนวใหม่ที่สอดคล้องกับ
         ขณะที่ไทยเข้าสู่มาตรการลอคดาวน์อีกครั้งหนึ่ง ความรู้ทางระบาดวิทยาของไวรัสและวิถีชีวิตใหม่
        ประชาชนถูกห้ามออกนอกบ้านยกเว้นมีเหตุจ�าเป็น ของประชาชน
        ห้ามเดินทางข้ามจังหวัด ปิดสถานที่ไม่จ�าเป็นต่อการ  พี่น้องภาคีเครือข่ายทุกท่านครับ ท่ำมกลำงสถำนกำรณ์
        ใช้ชีวิด และยังสับสนกับเรื่องวัคซีนมีไม่พอและไม่มา ฝุ่นตลบของกำรแพร่ระบำดและเชื้อกลำยพันธุ์ ในมุมหนึ่ง
        ตามนัด แต่ที่สิงคโปร์ผู้น�าเขาก�าลังเตรียมสื่อสารให้ ท�ำให้เรำมองเห็น “ควำมเปรำะบำง” ของระบบสำธำรณสุข
        ประชาชนพร้อมรับกับนโยบายและระบบใหม่ “อยู่ ในพื้นที่เขตเมือง ได้อย่ำงชัดเจน โดยเฉพำะกรุงเทพมหำนคร
        ร่วมกับไวรัสชนิดนี้ให้ได้” โดยคาดหวังว่าโควิด-19 จะ ที่มีควำมซับซ้อนสูง ทั้งในแง่ประชำกร พฤติกรรม วิถีชีวิต
        กลายเป็นโรคประจ�าถิ่นในอีกไม่นานหลังจากมีการ ช่องว่ำงของเศรษฐำนะ ตลอดจนโอกำสทำงสังคม ซึ่งหมำยถึง
        ให้วัคซีนครอบคลุมได้มากมากพอ      โอกำสในกำรเข้ำถึงระบบบริกำรสุขภำพด้วยและหลังจำก
 ๒        ขณะนี้ระบบสำธำรณสุขของกรุงเทพฯ ก�ำลังบอบช�้ำ โควิด-19 แพร่ระบำด ทุกภำคส่วนต่ำงเห็นตรงกันว่ำเรื่อง ๓
        แสนสำหัส จ�ำนวนเตียง ห้องไอซียูไม่เพียงพอต่อควำม สุขภำพสัมพันธ์กับมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ฯลฯ
        ต้องกำร และประชำชนก�ำลังขวัญกระเจิง เช่นเดียวกับ อย่ำงเป็นเนื้อเดียว
        บุคลำกรด้ำนสุขภำพที่อ่อนล้ำโรยแรง แม้กำรสั่งปิดแคมป์  เรื่องระบบสุขภำพเขตเมืองเป็นประเด็นที่ สช. นักวิชำกำร
        คนงำนจะท�ำให้แรงงำนไทยและผู้ติดเชื้อได้เคลื่อนย้ำย และภำคสังคมได้ให้ควำมส�ำคัญและหำรือร่วมกันมำโดย
        กลับบ้ำนสู่ชนบท และมีหลำยพื้นที่ประกำศต้อนรับพี่น้อง ตลอด เพื่อน�ำเอำประสบกำรณ์จำกควำมศูนย์เสีย ยำกล�ำบำก
        ให้คืนถิ่น จะกลำยเป็นมำตรกำรธรรมชำติที่ช่วยลดภำระ ที่คนกรุงเทพฯ ทุกกลุ่ม ทุกอำชีพ ทุกรำยได้ได้รับจำกวิกฤต
        ของกรุงเทพฯ ได้บ้ำง แต่ข้อจ�ำกัดของระบบสำธำรณสุข ครั้งนี้ มำสรุปเป็นข้อเรียนรู้ น�ำไปสู่กำรสร้ำงเวทีควำมฝัน
        และควำมยำกล�ำบำกของประชำชนในเมืองใหญ่ ยังเป็น ถึงระบบสำธำรณะที่พึ่งประสงค์ ใกล้บ้ำนใกล้ใจ หลำกหลำย
        ปัญหำใหญ่               ทำงเลือก และมีประสิทธิภำพรองรับสถำนกำรณ์วิกฤตต่ำงๆ
         ที่ผ่ำนมำ เรำมีตัวอย่ำงของกำรใช้กระบวนกำรกำรมี ได้ จำกควำมฝันร่วมน�ำไปสู่กำรหำฉันทมติของคนกรุงเทพฯ
        ส่วนร่วมเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนในกำรรับมือ เป็นแผนและเป้ำหมำยเชิงปฏิบัติกำร และสร้ำงเครื่องมือ
        กับโควิด-19 มำแล้วมำกมำย ทั้งกำรเกิดขึ้นของมำตรกำร ขับเคลื่อนเป้ำหมำยและแผนร่วมของชำวกรุงเทพ ไม่ว่ำ
        สู้ภัยโควิด-19 ของประชำชนทั่วประเทศรับมือกับกำรระบำด จะเป็นกองทุนสนับสนุนกำรขับเคลื่อน กลไกขับเคลื่อนของ
        ระลอกแรก หรือกำรตื่นรู้ ไม่แบ่งแยกตีตรำแรงงำนข้ำมชำติ ประชำชน เพื่อขับเคลื่อนแผนและเป้ำหมำยผ่ำนทำงกลไก
        ท�ำให้พื้นที่หลำยจังหวัดที่เสี่ยงภัยจำกกำรระบำดระลอกที่ ภำครัฐ เอกชน ประชำสังคมและอื่นๆ โดยมีควำมต้องกำร
        สองสถำกำรณ์ดีขึ้นอย่ำงรวดเร็ว และกำรระบำดระลอกที่ ของประชำชนเป็นศูนย์กลำง และทั้งหมดนี้จะถูกเสนอผ่ำน
        สำมจำกเชื้อสำยพันธุ์แอลฟำ (อังกฤษ) ที่ระบำดอย่ำงรวดเร็ว เวทีสมัชชำสุขภำพกรุงเทพมหำนคร ครั้งที่ ๒ ที่จะจัดขึ้น
        ในกรุงเทพฯ จังหวัดปริมณฑล และเมืองใหญ่ทั่วประเทศ ซึ่ง ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกำยนนี้
        ขณะนี้ยังเป็นปัญหำใหญ่ ตำมมำด้วยกำรระบำดระลอกสี่  พี่น้องภาคีเครือข่ายทุกท่านครับ ผมเชื่อมั่นเป็นอย่ำงยิ่ง
        จำกสำยพันธุ์เดลตำ (อินเดีย) เป็นวิกฤตใหญ่ของประเทศ ว่ำ ดอกผลที่เกิดจำกควำมร่วมไม้ร่วมมือของภำคีเครือข่ำย
        ที่พวกเรำจำกทุกภำคส่วนต้องจับมือกัน สร้ำงระบบ สร้ำง ทุกภำคส่วนทั้งในกรุงเทพฯ และพื้นที่ทั่วประเทศในกำร
        กำรมีส่วนร่วม สร้ำงบทบำทและมำตรกำรของประชำชน ต่อสู้รับมือกับวิกฤตโควิด-19 ที่รุนแรงมำกที่สุดนี้ จะช่วย
        ในพื้นที่ทั่วประเทศ ให้ตื่นรู้ลุกขึ้นมำอีกครั้งหนึ่งหนุนเสริม ยกระดับและสร้ำงควำมมั่นคงให้กับระบบสุขภำพของ
        มำตรกำรหลักของรัฐ           ไทยในอนำคตอันใกล้นี้ ได้มำกขึ้นอย่ำงแน่นอนครับ


 ฉบับ ๑๓๐ : กรกฎาคม ๒๕๖๔                          ฉบับ ๑๓๐ : กรกฎาคม ๒๕๖๔
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10