Page 10 - โควิด-19 ภาพหสะท้อนความเปราะบาง ระบบสุขภาพเขตเมือง
P. 10

ควำมแตกต่ำงของนโยบำยและทิศทำงกำรด�ำเนินงำน ร่องรอยควำมเว้ำแหว่งในกำรประสำนกำรท�ำงำน
                                                            ของแต่ละหน่วยงำน โครงสร้ำงพื้นฐำนของระบบบริกำร ทั้งในแง่ของกำรควบคุมและป้องกันโรค
                                                            สุขภำพ อันหมำยรวมถึงก�ำลังคนด้ำนสุขภำพ ทั้งเรื่อง
                                                            ปริมำณ คุณภำพ และมำตรฐำนวิชำชีพ ควำมพร้อม  พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร เลขำธิกำรมูลนิธิ
                                                            เชิงทรัพยำกรต่ำงๆกเช่นกระบบข้อมูลสำรสนเทศ  สถำบันวิจัยและพัฒนำระบบสุขภำพชุมชน อธิบำยว่ำ
                                                            เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข รูปแบบกำรจัด ควำมเป็นเมืองเป็นภำวะอันซับซ้อนของกลุ่มคน-พื้นที่
                                                            ระบบบริกำรสุขภำพ ระบบกำรส่งต่อ และระบบกำร มีควำมหลำกหลำยกขณะที่ระบบบริกำรสุขภำพใน
                                                            แพทย์ฉุกเฉิน กำรบริหำรจัดกำรและกำรเบิกจ่ำยงบ เขตเมืองก็อยู่ในหลำยมือของหลำยหน่วยงำนบริกำร
                                                            ประมำณด้ำนสุขภำพ ขำดกำรประสำนงำนระหว่ำง อย่ำงใน กทม. ก็ชัดเจนว่ำไม่ได้อยู่ในมือของกระทรวง
                                                            หน่วยงำน ทั้งในและต่ำงภำคส่วนอย่ำงจริงจังและ สำธำรณสุข (สธ.) และยังมีโรงพยำบำลที่อยู่ภำยใต้
                                                            ต่อเนื่อง ไม่มีเจ้ำภำพหลักของระบบบริกำรสุขภำพ มหำวิทยำลัย-โรงเรียนแพทย์ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
                                                            เขตเมืองโดยรวม แม้จะมีกำรแบ่งแยกพื้นที่ปกครอง อีกมำกมำย
                                                            เชิงอ�ำนำจตำมกฎหมำยก็ตำม ฯลฯ”       เมื่อมีหลำยมือก็เกิดปัญหำเรื่องกำรประสำนงำน
                                                              เอกสำรหลัก ขมวดประเด็นว่ำ ทั้งหมดนี้ท�าให้ และกำรจัดบริกำรต่ำงๆ ฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่ำระบบบริกำร
                                                            ระบบบริการสุขภาพเขตเมืองได้รับการพัฒนา ในชุมชนเมืองมีปัญหำแยกส่วน ในขณะที่ประชำกรก็
                                                            แบบแยกส่วน และไร้ทิศทางที่ชัดเจน ภาพรวม ล�ำบำก เมื่อมำเจอวิกฤตโควิด-19 ซึ่งเป็นสถำนกำรณ์
                                                            ส่งผลให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่เขตเมืองนั้น ที่ต้องกำรควำมเป็นเอกภำพ-กำรเชื่อมต่อกัน
                                                            มีความเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก   สุดท้ายปัญหาตามจุดต่างๆ ตรงนี้ ก็ท�าให้เห็นเป็น
                                                              ด้วยข้อก�ำจัดของเขตเมืองในข้ำงต้นกท�ำให้เมื่อ ปัญหาที่ชัดเจนมากขึ้น เช่น การบูรณาการไม่ได้
    ๘                                                                                                 ๙
                                                            สถำนกำรณ์โควิด-19 แพร่ระบำดรุนแรงขึ้น จึงปรำกฏ หรือการที่คนบางกลุ่มเข้าไม่ถึงระบบ ด้วยเหตุนี้เอง
                                                                                จึงท�าให้เห็นทั้งความไม่พอดี-ช่องว่างของบริการ หรือ
                                                                                จุดอ่อนของความเหลื่อมล�้าบางอย่างอยู่มากทีเดียว
                                                                                 พญ.สุพัตรำ กล่ำวต่อไปว่ำ ล�ำพังบริกำรในเขต
                                                                                เมือง แม้จะเป็นผู้ที่มีรำยได้ก็ใช่ว่ำจะเข้ำถึงบริกำรได้ง่ำย
                                                                                จ�ำเป็นต้องมีเครือข่ำยและควำมเข้ำใจบำงอย่ำงด้วย
                                                                                ซึ่งตรงนี้เป็นควำมยำก และยิ่งเมื่อกลับไปพูดถึงชุมชน
                                                                                ชนบท จะเห็นได้ว่ำทั้งเรื่องกำรเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย
                                                                                กำรจัดกำรในชุมชน จะไม่ค่อยมีปัญหำและสำมำรถ
                                                                                จัดกำรได้ค่อนข้ำงดี
                                                                                 “ในเขตเมืองนั้นค่อยข้ำงจะมีปัญหำในทุกระบบ
                                                                                ตั้งแต่คัดกรองโรคไปจนถึงกำรเข้ำถึงกำรรักษำ
                                                                                เนื่องจำกมีประชำกรเยอะ แต่หน่วยบริกำรปฐมภูมิ
                                                                                (Primary care) กลับกระจัดกระจำยและไม่ได้ถูกพัฒนำ
                                                                                สุดท้ำยแล้วก็ไม่พอ แตกต่ำงกับชนบทที่มีโครงสร้ำง
                                                                                บทบำทหน้ำที่ชัดเจน มีผู้ดูแลที่ต่อเนื่อง ไม่ได้มีหลำย
                                                                                หน่วยงำน เป็นผลให้กำรแก้ปัญหำนั้นเป็นไปได้ง่ำย”
                                                                                พญ.สุพัตรำ ระบุ    ฉบับ ๑๓๐ : กรกฎาคม ๒๕๖๔                                                                           ฉบับ ๑๓๐ : กรกฎาคม ๒๕๖๔
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15