Page 9 - โควิด-19 ภาพหสะท้อนความเปราะบาง ระบบสุขภาพเขตเมือง
P. 9

โควิด-19 ท�ำให้เรำมองเห็นข้อเท็จจริงประกำรหนึ่งว่ำ
 ชุมชนเมือง-ระบบสุขภำพเขตเมือง ก�ำลังต้องกำรกำร
 ปฏิรูปครั้งใหญ่ ซึ่งประเด็นนี้มีกำรขับเคลื่อนงำนมำ
 โดยตลอดตั้งแต่อดีต
  เมื่อปีด๒๕๕๘ดในงำนสมัชชำสุขภำพแห่งชำติ
 ครั้งที่ ๘ สมำชิกสมัชชำฯ ได้ให้ฉันทมติในระเบีบบวำระ
 “ระบบสุขภาพเขตเมือง: การพัฒนาระบบบริการ
 สุขภาพอย่างมีส่วนร่วม” จนกลำยเป็นมติสมัชชำสุขภำพ
 แห่งชำติ ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้กำรรับรอง
  มติดังกล่ำว มุ่งเน้นไปที่กำรให้ควำมส�ำคัญกับกำร
 กระจำยอ�ำนำจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
 มำกไปกว่ำกำรผูกขำดจำกส่วนกลำงเพียงอย่ำงเดียว
 พร้อมกันนี้ได้มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรขึ้นมำ 1 ชุด
 ท�ำหน้ำที่จัดท�ำ “ยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพ
 เขตเมือง (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๐)” เพื่อใช้เป็นกรอบ
 กำรพัฒนำระบบสุขภำพเขตเมือง
  ทว่ำ ด้วยจ�ำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 รำยใหม่
 ที่ทะลุ ๗,๐๐๐ รำยต่อวัน และมีแนวโน้มจะถึงหลักหมื่น
 คนในไม่ช้ำ ตลอดจนกำรเกิดคลัสเตอร์กำรระบำดที่มี
 ๖                                                ๗
 ควำมจ�ำเพำะ เช่น ชุมชนแออัด แคมป์ก่อสร้ำง ฯลฯ
 ประกอบกับสถำนกำรณ์เตียงผู้ป่วยสีเหลือง-แดง ไอซียู
 ไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร จนต้องมีกำรผ่องถ่ำยผู้ป่วย
 บำงส่วนออกสู่ชนบท-ภูมิล�ำเนำ
  นิตยสารสานพลังฉบับเดือนกรกฎาคม จึงขอใช้
 พื้นที่แห่งนี้ชักชวนท่ำนผู้อ่ำนกลับมำทบทวนและ
 แสวงหำทำงออกร่วมกัน เพื่อออกแบบ-จัดท�ำข้อเสนอ
 ปฏิรูประบบสุขภำพเขตเมือง ควบคู่ไปกับกำรจัดท�ำ
 มำตรกำรรับมือกำรระบำดเฉพำะหน้ำ

 ‘เขตเมือง’
 กับการพัฒนาที่แยกส่วน

  เอกสำรหลักของมติสมัชชำสุขภำพแห่งชำติ มติ ๘.๓
 ระบบสุขภาพเขตเมือง : การพัฒนาระบบบริการ
 สุขภาพอย่างมีส่วนร่วม ได้ฉำยภำพสถำนกำรณ์ระบบ
 สุขภำพเขตเมืองและ กทม. ไว้อย่ำงเป็นระบบ
  “กำรบริหำรจัดกำรเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำระบบ
 บริกำรสุขภำพเขตเมือง และกรุงเทพมหำนคร อย่ำงมี
 ส่วนร่วม มีข้อจ�ำกัดจำกเหตุหลำยประกำร เช่น

 ฉบับ ๑๓๐ : กรกฎาคม ๒๕๖๔                          ฉบับ ๑๓๐ : กรกฎาคม ๒๕๖๔
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14