ประกาศ รับสมัครผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทีมนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม (ทีม ๕ พลัง) | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทีมนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม (ทีม ๕ พลัง) “แลกเปลี่ยน เรียนรู้ สนุก และทำจริง”

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสู่การเรียนรู้กระบวนการนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม จึงได้จัดทำโครงการกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทีมนโยบายสาธารณะสู่สังคมสุขภาวะ (กทส.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างบุคลากรและทีมนโยบายสาธารณะที่มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำไปสู่การขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะขยายเครือข่ายการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะจนนำไปสู่การทำงานสังคมสุขภาวะในพื้นที่และประเมินเสริมพลัง บุคลากรและทีมนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมกับ สังเคราะห์องค์ความรู้ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

ดูเอกสารตาม File แนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ