4PW | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

บอร์ดสุขภาพแห่งชาติเดินหน้า ปลุกพลังสังคมสร้างนโยบายสาธารณะ

   คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หนุนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญาหรือ 4PW มั่นใจสร้างสังคมสุขภาวะในทุกพื้นที่ หลังรับทราบผลความสำเร็จจากพื้นที่ทั่วประเทศ สามารถผลักดันเป็นนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ๑๗๔ นโยบายที่ได้รับการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม
 

ประกาศผล การรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ (ทีม 5 พลัง)

เรื่อง ผลการรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทีมนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม (ทีม 5 พลัง)

ดูเอกสารตาม File แนบด้านล่าง

ชูข้อเสนอยกร่างกฎหมายประเมินผลกระทบด้านสุขภาพตามรัฐธรรมนูญ เน้นทุกนโยบายต้องห่วงใยสุขภาพ

   คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) ๑๓ เขตทั่วประเทศ เตรียมเปิดเวที Kick off เดือน มิ.ย.นี้ เดินหน้ากลไกใหม่ บูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่รวมถึงให้ความเห็นชอบข้อเสนอเชิงนโยบายการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๕๘ กำหนดให้จัดทำกฎหมายรองรับภายใน ๒๔๐ วัน เร่งเสนอให้มีกลไกร่วม ๕ กระทรวงหลักหาคำตอบด้วยกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมว่า อนาคตการประเมินผลกระทบทางสุขภาพควรอยู่แยก หรือรวมกับการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
 

Subscribe to 4PW