สช.เดินหน้าผลักดันการพัฒนาและขับเคลื่อน ประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

   วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ศ.กทม. ได้เข้าพบ “รองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (พล.ต.ต. ทนงศักดิ์ ทั่งทอง)” ณ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด หลังสโมสรตำรวจ โดยมีคุณสายใจ ปัสตัน สำนักขับเคลื่อนฯ เป็นผู้ประสาน เพื่อขอคำปรึกษา “การพัฒนาและขับเคลื่อนประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็น 1 ใน 6 ประเด็นของเครือข่าย 4PW กรุงเทพมหานคร ได้เรียนรู้บทเรียนและประสบการณ์การขับเคลื่อนงานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเมื่อประมาณ 10ปีที่แล้ว โดยในเบื้องต้น เห็นควรจัดเวทีพบปะหน่วยงาน องค์กรและภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอทราบข้อมูลสถานการณ์ในปัจจุบันและความเห็นต่อการดำเนินงานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 
   ต่อมาเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ศ.กทม. ได้จัดประชุมปรึกษาหารือหน่วยงาน องค์กรและภาคีเครือข่ายจากการวิเคราะห์ Stakeholder เพื่อขอความเห็นต่อ “แนวทางการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน” ณ ห้องสานใจ 2 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ โดยมี พล.ต.ต ทนงศักดิ์ ทั่งทอง รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดให้เกียรติเป็นประธานการหารือ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 30 คน จาก กองบัญชาการกองทัพไทย ตำรวจนครบาล ปปส. ปปส.กทม. โรงพยาบาลตากสิน(สำนักการแพทย์) สำนักการศึกษา ประธานกองทุนแม่เพื่อแผ่นดินกรุงเทพมหานครและประธานกองทุนฯ ทั้ง 6 โซน ประธานอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดกรุงเทพมหานคร แกน 4PW ประเด็นยาเสพติดทั้ง 6 โซน เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ฯลฯ เป็นการรื้อฟื้นพลังแผ่นดินกรุงเทพฯ กลับมาอีกครั้ง วันนี้ได้ทำความรู้จักและรับทราบเป้าหมาย/นโยบาย/ทิศทางการทำงาน ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหา ให้ความเห็นและข้อเสนอบนแนวคิดการสานพลังบูรณาการสู่เป้าหมายเดียวกัน และจะใช้โอกาสที่ประเด็นยาเสพติด ได้รับการเสนอเป็น 1 ใน 4 (ร่าง) มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 10 ร่วมผนวกและผลักดันให้เกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนให้เกิดขึ้น
 

กลุ่มงานสื่อสารสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9143

รูปภาพ