สช. สานเครือข่าย 500 ตำบล | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดประชุมวิชชาการ ๔ ภาค รูปธรรมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในชุมชนท้องถิ่น ‘ชุมชนเป็นสุข : เรียนรู้ ติดดิน กินได้’ เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา มี นพ.วิชัย โชควิวัฒน กรรมการสุขภาพแห่งชาติ ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ชุมชนเป็นสุข : เรียนรู้ ติดดิน กินได้” เพื่อสนับสนุนให้เกิดการนำกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โดยนำเครื่องมือภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ โดยมีภาคีเครือข่ายจากตำบลต่างๆ ทั่วประเทศกว่า ๕๐๐ แห่ง เข้าร่วม พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร
 

สำนักสื่อสารทางสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9143

รูปภาพ