สานพลัง | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 9 ร่วมสานพลัง สร้างเครื่องมือตามหลักประชาธิปไตย สร้างสุขภาวะได้ด้วยมือของคนในชาติ

   ชูประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม สร้างเครื่องมือสานพลังทุกฝ่ายในสังคม เปิดพื้นที่กลาง ร่วมหารือ แลกเปลี่ยนปัญหา แนะ คิด แก้ไข ด้วยตนเอง ปูทางสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 

นโยบายที่ห่วงใยสุขภาพกับการขับเคลื่อนแบบสานพลัง

     ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ (Health in All Policies-HiAP) เป็นประเด็นหลักการและเป้าหมายเชิงอุดมคติที่ทุกสังคม อยากพัฒนาไปให้ถึง ในเวทีสมัชชา สุขภาพแห่งชาติเมื่อปี 2555 ได้จัดให้เป็นหัวข้อการประชุมใหญ่ของเครือข่ายปฏิรูปสุขภาพจากทั่วประเทศ ครั้งนั้นที่ประชุมได้สะท้อนว่านโยบายสาธารณะที่ดีทุกนโยบาย ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ควรต้องนามิติด้านสุขภาพมาพิจารณาควบคู่กันไปด้วย และได้พิจารณานโยบายสาธารณะที่เป็นรูปธรรม...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

กรรมการสุขภาพแห่งชาติสัญจรร้อยเอ็ด สานพลัง ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ

   คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นับเป็นหัวรถจักรที่สำคัญในการขับเคลื่อน “นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ” ที่ให้ความสำคัญอย่างมากกับ “กระบวนการมีส่วนร่วม” หลากหลายภาคีเครือข่ายทั่วประเทศต่างคาดหวังการทำหน้าที่ของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติว่า จะสามารถผลักดันให้เกิดสุขภาวะของสังคมได้อย่างแท้จริง
 

สช. สานเครือข่าย 500 ตำบล

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดประชุมวิชชาการ ๔ ภาค รูปธรรมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในชุมชนท้องถิ่น ‘ชุมชนเป็นสุข : เรียนรู้ ติดดิน กินได้’ เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา มี นพ.วิชัย โชควิวัฒน กรรมการสุขภาพแห่งชาติ ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ชุมชนเป็นสุข : เรียนรู้ ติดดิน กินได้” เพื่อสนับสนุนให้เกิดการนำกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โดยนำเครื่องมือภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ โดยมีภาคีเครือข่ายจากตำบลต่างๆ ทั่วประเทศกว่า ๕๐๐ แห่ง เข้าร่วม พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ณ

Subscribe to สานพลัง