สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ภารกิจของ สช.

สานพลังความรู้ นโยบาย และสังคม เพื่อนำไปสู่นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา

สมัชชาสุขภาพ

เครื่องมือพัฒนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพที่เน้นการมีส่วนร่วม

ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ

กรอบและแนวทางในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของประเทศ

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

วิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบทั้งทางบวก และทางลบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นจากนโยบาย โครงการ หรือกิจกรรม

สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ

สิทธิด้านสุขภาพทั้ง ๘ เรื่องตามมาตรา ๕-๑๒ เพื่อคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพและสนับสนุนให้ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพ

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

เขตพื้นที่สำหรับดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพให้เกิดการบูรณาการ
จาก COP 26 สู่งานสมัชชาสุขภาพฯ ครั้งที่ 14 ท่ามกลางบรรยากาศเลือกตั้ง อบต.

คุยกับเลขาฯ

สวัสดีครับพี่น้องภาคีเครือข่ายทุกท่าน แม้ว่าประเทศไทยจะประกาศ “เปิดประเทศ” ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่ทำให้ภาคส่วนต่างๆ กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง วงจรเศรษฐกิจหมุนได้ครบรอบ ประชาชนต่างผ่อนคลายและเริ่มกลับมาทำมาหากินได้เฉกเช่นสถานการณ์ปกติ หากแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องไม่ลืม นั่นคือต้องใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) ภายใต้มาตรการป้องกันโรคอย่างรัดกุม และสูงสุด

ความสำเร็จขององค์กร 2563

มีการขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพของประเทศ
8เรื่อง
มีนโยบายสาธารณะทั้งระดับชาติและพื้นที่
56เรื่อง
มีกลไกบูรณาการจังหวัด
29จังหวัด
มีธรรมนูญสุขภาพตำบล
1030ฉบับ
มีองค์ความรู้และนวัตกรรม
14เรื่อง
มีข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบด้านสุขภาพ
5เรื่อง