สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
 • ความเชื่อมันและจับมือกันของภาครัฐและประชาชนเป็นสิ่งจำเป็น...
  จดหมายเปิดผนึกถึงเพื่อนภาคี
  การระบาดของโควิดระลอกใหม่ที่ จ. สมุทรสาคร และอีกหลายจังหวัด
  มีความเร็ว แรง และอาจยาวนานมากขึ้นจนเป็นวิกฤติของประเทศได้
 • พลังพลเมืองตื่นรู้ ... สู้วิกฤตสุขภาพ
  ความเป็นจริงประการหนึ่งที่ทุกประเทศทั่วโลกได้เรียนรู้ร่วมกันคือ
  ภัยคุกคามด้านสุขภาพซึ่งเร้นกายมาในรูปแบบของโรคระบาดอย่างโควิด-19 นั้น
  มีพลานุภาพมากพอที่จะกะเทาะแนวป้องกันโรคของทุกประเทศให้แตกออกได้โดยง่าย
 • เกษตรและอาหารปลอดภัย เตรียมคัดพื้นที่ ถอดบทเรียน
  ปัญหาสารเคมีทางการเกษตรนับเป็นเรื่องใหญ่ในระดับโลก
  และเป็นวาระสำคัญของไทยในฐานะประเทศที่มีศักยภาพทางด้านเกษตรกรรมสูง

ภารกิจของ สช.

สานพลังความรู้ นโยบาย และสังคม เพื่อนำไปสู่นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา

สมัชชาสุขภาพ

เครื่องมือพัฒนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพที่เน้นการมีส่วนร่วม

ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ

กรอบและแนวทางในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของประเทศ

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

วิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบทั้งทางบวก และทางลบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นจากนโยบาย โครงการ หรือกิจกรรม

สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ

สิทธิด้านสุขภาพทั้ง ๘ เรื่องตามมาตรา ๕-๑๒ เพื่อคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพและสนับสนุนให้ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพ

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

เขตพื้นที่สำหรับดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพให้เกิดการบูรณาการ
ออกแบบ ‘อนาคต’ ตามบริบทของพื้นที่ ด้วยเครื่องมือ ‘สมัชชาฯ’

คุยกับเลขาฯ

สวัสดีครับพี่น้องภาคีเครือข่ายทุกท่าน ในเดือนกันยายนนี้จะมีการจัดประชุมสุดยอดระดับผู้นำด้านระบบอาหารโลก (UN Food Systems Summit) ขึ้น โดยประเทศไทยจะไปนำเสนอแผน “Food System Transformation” ซึ่งมีสาระสำคัญเชื่อมร้อยกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ “ความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต” เมื่อปีที่ผ่านมา

ความสำเร็จขององค์กร 2562

ข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
234เรื่อง
นโยบายสาธารณะที่ผ่านการประเมิน
87%
นโยบายสาธารณะที่หนุนเสริมภาคีเครือข่าย
25%
ภาคีเครือข่ายได้รับการพัฒนาศักยภาพ ไม่น้อยกว่า
900คน
เกิดองค์ความรู้จากการขับเคลื่่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
6เรื่อง
เกิดชุุดความรู้และเอกสารวิชาการ
38เรื่อง

รายงานประจำปี

 • annual report pdf
  รายงานประจำปี 2559
  รายงานสานพลัง ๙ (Synergy Report 9)
 • annual report pdf
  รายงานประจำปี 2558
  รายงานสานพลัง ๘ (Synergy Report 8)
 • annual report pdf
  รายงานประจำปี 2557
  รายงานสานพลัง ๗ (Synergy Report 7)
 • annual report pdf
  รายงานประจำปี 2556
  รายงานสานพลัง ๖ (Synergy Report6)

นานาสาระ