คุยกับเลขาฯ

   การจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (NHA) ในแต่ละปี อยู่ในความรับผิดชอบของ “คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ”(คจ.สช.) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากมติของที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดย สช.เป็นเพียงเลขานุการของคณะกรรมการเท่านั้น จึงเป็นกลไกกระบวนการส่วนกลางของภาคีเครือข่าย ที่ช่วยกันกำหนดรายละเอียดและลงมือทำ      เท่าที่ไ...
18/03/2019

สื่อสิ่งพิมพ์ (Flipping ebook)

จดหมายข่าวสานพลังเดือน พฤษภาคม
จดหมายข่าวสานพลังเดือน เมษายน