คุยกับเลขาฯ

   สังคมที่น่าอยู่ และยั่งยืน ต้องเป็นสังคมที่เกื้อกูล แบ่งปันกันเหมือนที่เกิดขึ้นในชุมชนทั้วประเทศในช่วงเวลาที่คนไทยได้รวมพลังเป็นพลเมืองตื่นรู้ สู้ภัยโควิด-19 และเกิดปรากฎการณ์ในลักษณะ “ยิ่งให้ ยิ่งได้” มีตัวอย่างมากมายปรากฎสู่สังคม      การพัฒนาสุขภาพท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์และทุนนิยมผูกขาด หากขาดซึ่งทิศทางที่มีดุลยภาพ...
03/07/2020

สื่อสิ่งพิมพ์ (Flipping ebook)

นิตยสาร สานพลังเดือน มิถุนายน
นิตยสาร สานพลังเดือน พฤษภาคม