ซองเสนอราคา | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

ประกาศผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในการเปิดซองเสนอราคา จ้างดำเนินงานสื่อสารสังคม การประชุมสมัชชาสุขภาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2560 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้มีการ จ้างดำเนินงานสื่อสารสังคม การประชุมสมัชชาสุขภาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2560 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา กำหนดยื่นซองเปรียบเทียบราคา ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และเปิดซองเปรียบเทียบราคา ในวันที่ 1 กันยายน 2560 ตามเอกสารเปรียบเทียบราคาเลขที่ 19/2560 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการจัดหาได้ดำเนินการ เปิดซองส่วนที่ 1 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาเรียบร้อยแล้ว เพื่อประกาศผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในการเปิดซองเสนอราคา ต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

ประกาศผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในการเปิดซองเสนอราคา จัดจ้างผลิตรายการโทรทัศน์และคลิปวิดีโอจากรายการโทรทัศน์ “ปฏิบัติการ ลุก ปลุก เปลี่ยน” เฟส 2 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้มีการ จัดจ้างผลิตรายการโทรทัศน์และคลิปวิดีโอจากรายการโทรทัศน์ “ปฏิบัติการ ลุก ปลุก เปลี่ยน” เฟส 2 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา กำหนดยื่นซองเปรียบเทียบราคา ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 และเปิดซองเปรียบเทียบราคา ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ตามเอกสารเปรียบเทียบราคาเลขที่ 17/2560 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการจัดหาได้ดำเนินการ เปิดซองส่วนที่ 1 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาเรียบร้อยแล้ว เพื่อประกาศผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในการเปิดซองเสนอราคา ต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

ประกาศผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในการเปิดซองเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาและชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเปรียบเทียบราคา

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้มีการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาและชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเปรียบเทียบราคา กำหนดยื่นซองเปรียบเทียบราคา ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2560 และเปิดซองเปรียบเทียบราคา ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ตามเอกสารเปรียบเทียบราคาเลขที่ 16/2560 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการจัดหาได้ดำเนินการ เปิดซองส่วนที่ 1 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาเรียบร้อยแล้ว เพื่อประกาศผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในการเปิดซองเสนอราคา ต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

ประกาศผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในการเปิดซองเสนอราคา บริหารจัดการงานประชุม 10 ปี สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้มีการ จ้างบริหารจัดการงานประชุม 10 ปี สช. โดยวิธีเปรียบเทียบราคา กำหนดยื่นซองเปรียบเทียบราคา ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 และเปิดซองเปรียบเทียบราคา ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ตามเอกสารเปรียบเทียบราคาเลขที่ 15/2560 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการจัดหาได้ดำเนินการ เปิดซองส่วนที่ 1 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาเรียบร้อยแล้ว เพื่อประกาศผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในการเปิดซองเสนอราคา ต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

ประกาศผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในการเปิดซองเสนอราคา จ้างการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงาน คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้มีการ จ้างการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงาน คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณีตัวชี้วัดที่ 3 และตัวชี้วัดที่ 4 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา กำหนดยื่นซองเปรียบเทียบราคา ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 และเปิดซองเปรียบเทียบราคา ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ตามเอกสารเปรียบเทียบราคาเลขที่ 14/2560 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการจัดหาได้ดำเนินการ เปิดซองส่วนที่ 1 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาเรียบร้อยแล้ว เพื่อประกาศผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในการเปิดซองเสนอราคา ต่อไป

ประกาศผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในการเปิดซองเสนอราคา จ้างติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงาน คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้มีการ จ้างติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงาน คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา กำหนดยื่นซองเปรียบเทียบราคา ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 และเปิดซองเปรียบเทียบราคา ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตามเอกสารเปรียบเทียบราคาเลขที่ 13/2560 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการจัดหาได้ดำเนินการ เปิดซองส่วนที่ 1 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาเรียบร้อยแล้ว เพื่อประกาศผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในการเปิดซองเสนอราคา ต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

Subscribe to ซองเสนอราคา