ประกาศผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในการเปิดซองเสนอราคา บริหารจัดการงานประชุม 10 ปี สช. | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้มีการ จ้างบริหารจัดการงานประชุม 10 ปี สช. โดยวิธีเปรียบเทียบราคา กำหนดยื่นซองเปรียบเทียบราคา ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 และเปิดซองเปรียบเทียบราคา ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ตามเอกสารเปรียบเทียบราคาเลขที่ 15/2560 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการจัดหาได้ดำเนินการ เปิดซองส่วนที่ 1 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาเรียบร้อยแล้ว เพื่อประกาศผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในการเปิดซองเสนอราคา ต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ