ประกาศผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในการเปิดซองเสนอราคา จ้างดำเนินงานบริหารจัดการระบบลงทะเบียนงานประชุม สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 พ.ศ.2559 14/11/59 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้มีการ จัดจ้างดำเนินงานบริหารจัดการระบบลงทะเบียนงานประชุม สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 พ.ศ.2559 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา กำหนดยื่นซองเปรียบเทียบราคา ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 และเปิดซองเปรียบเทียบราคา ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ตามเอกสารเปรียบเทียบราคาเลขที่ 8/2560 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการจัดหาได้ดำเนินการ เปิดซองส่วนที่ 1 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาเรียบร้อยแล้ว เพื่อประกาศผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในการเปิดซองเสนอราคา ต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ
หมวดหมู่ข่าว