ประกาศผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในการเปิดซองเสนอราคา จ้างดำเนินงานสื่อสารสังคม การประชุมสมัชชาสุขภาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2560 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้มีการ จ้างดำเนินงานสื่อสารสังคม การประชุมสมัชชาสุขภาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2560 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา กำหนดยื่นซองเปรียบเทียบราคา ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และเปิดซองเปรียบเทียบราคา ในวันที่ 1 กันยายน 2560 ตามเอกสารเปรียบเทียบราคาเลขที่ 19/2560 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการจัดหาได้ดำเนินการ เปิดซองส่วนที่ 1 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาเรียบร้อยแล้ว เพื่อประกาศผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในการเปิดซองเสนอราคา ต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ