สุขภาพเขตเมือง | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

คมส. เคลียร์ยุทธศาสตร์ฯ เขตเมือง บูรณาการแผนดูแลสุขภาพคนเมือง

   คมส. ให้ความเห็นยุทธศาสตร์สุขภาพเขตเมือง บูรณาการการทำงานของรัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น ลดซ้ำซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพ เน้นระบบดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิและการส่งต่อ เพิ่มอัตรากำลังหมอครอบครัวแก้ปัญหาสุขภาพคนเมือง พร้อมสรุป ๘ แนวทางปรับการทำงาน คมส. พลิกโฉมหน้าการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติให้เป็นรูปธรรม
 

ไทยเตรียมจัดตั้งเมืองสุขภาพครบวงจรนำร่องจ.ปราจีนบุรี

     ...อำนวยการพัฒนาและส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้าน Medical and Wellness Tourism ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า จากการที่ประเทศไทยได้ความนิยม จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ทั้งด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพด้วยการนวดแผนไทยและส...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

คมส.ไฟเขียวคณะกรรมการระดับชาติ ร่างยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง

   การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ที่มี ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสานใจ ๑/๒ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ มีมติเห็นชอบการแต่งตั้ง “คณะกรรมการระดับชาติ” เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม โดย คมส. จะนำเสนอต่อ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ที่มี พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ต่อไป
 
   

ร่างยุทธศาสตร์บริการสุขภาพเขตเมือง เชื่อมโยงเครือข่ายให้บริการผู้ป่วย

   “ระบบบริการปฐมภูมิเขตเมือง ที่เข้มแข็ง มีส่วนร่วม ต่อเนื่อง และเชื่อมโยงกัน” ถือเป็นเจตนารมณ์เริ่มต้น สำหรับ คณะทำงานขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติประเด็น “ระบบสุขภาพเขตเมือง : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม” ที่มี นพ.ชวินทร์ ศิรินาค เป็นประธาน
 
   คณะทำงานฯ ได้มีการประชุมล่าสุด เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคมที่ผ่านมา โดยมีภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้าร่วม เพื่อขับเคลื่อนการทำงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘
 

Subscribe to สุขภาพเขตเมือง