TOR และราคากลาง จ้างออกแบบอาร์ตเวิร์คและพิมพ์หนังสือ สุขภาพทางปัญญา จิตวิญญาณ ศาสนาและความเป็นมนุษย์ โดยวิธีตกลงราคา | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยราคากลางและ TOR ของงาน จัดจ้างออกแบบอาร์ตเวิร์คและพิมพ์หนังสือ สุขภาพทางปัญญา จิตวิญญาณ ศาสนาและความเป็นมนุษย์ โดยวิธีตกลงราคา (ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท) เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ สช. โดยใช้ระยะเวลา 3 วันทำการ คือ ตั้งแต่วันที่ 17-21 สิงหาคม 2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ