ประกาศผลผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการจัดจ้าง การประเมินผลการดำเนินงานของ สช. กรณีตัวชี้วัดที่ 3 และตัวชี้วัดที่ 4 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้มีการประเมินผลการดำเนินงานของ สช. กรณีตัวชี้วัดที่ 3 และตัวชี้วัดที่ 4 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา กำหนดยื่นซองเปรียบเทียบราคา (ครั้งที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2560 และเปิดซองเปรียบเทียบราคา ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ตามเอกสารเปรียบเทียบราคาเลขที่ 14/2560 (ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการจัดหาได้ดำเนินการ เปิดซองส่วนที่ 2 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาเรียบร้อยแล้ว เพื่อประกาศผลผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการจัดจ้างการประเมินผลการดำเนินงานของ สช. กรณีตัวชี้วัดที่ 3 และตัวชี้วัดที่ 4 ต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ