ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

ประกาศผลผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกให้จัดจ้างสร้างเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีเปรียบเทียบราคา

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้มีการจัดจ้างสร้างเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีเปรียบเทียบราคา กำหนดยื่นซองเปรียบเทียบราคา ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และเปิดซองเปรียบเทียบราคา ในวันที่ 4 กันยายน 2560 ตามเอกสารเปรียบเทียบราคาเลขที่ 20/2560 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการจัดหาได้ดำเนินการ เปิดซองส่วนที่ 2 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาเรียบร้อยแล้ว เพื่อประกาศผลผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการจัดจ้างสร้างเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ต่อไป

ประกาศผลผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการจัดจ้างผลิตรายการโทรทัศน์และคลิปวิดีโอจากรายการโทรทัศน์ ปฏิบัติการ ลุก ปลุก เปลี่ยน เฟส 2 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้มีการจัดจ้างผลิตรายการโทรทัศน์และคลิปวิดีโอจากรายการโทรทัศน์ ปฏิบัติการ ลุก ปลุก เปลี่ยน เฟส 2 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา กำหนดยื่นซองเปรียบเทียบราคา ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 และเปิดซองเปรียบเทียบราคา ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ตามเอกสารเปรียบเทียบราคาเลขที่ 17/2560 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการจัดหาได้ดำเนินการ เปิดซองส่วนที่ 2 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาเรียบร้อยแล้ว เพื่อประกาศผลผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการจัดจ้างผลิตรายการโทรทัศน์และคลิปวิดีโอจากรายการโทรทัศน์ ปฏิบัติการ ลุก ปลุก เปลี่ยน เ

ประกาศผลผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการจัดจ้าง จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาและชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 3 รายการ

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้มีการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาและชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเปรียบเทียบราคา กำหนดยื่นซองเปรียบเทียบราคา ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2560 และเปิดซองเปรียบเทียบราคา ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ตามเอกสารเปรียบเทียบราคาเลขที่ 16/2560 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการจัดหาได้ดำเนินการ เปิดซองส่วนที่ 2 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาเรียบร้อยแล้ว เพื่อประกาศผลผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาและชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 3 รายการต่อไป

ประกาศผลผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการจัดจ้างบริหารจัดการงานประชุม 10 ปี สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้มีการจัดจ้างบริหารจัดการงานประชุม 10 ปี สช. โดยวิธีเปรียบเทียบราคา กำหนดยื่นซองเปรียบเทียบราคา ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 และเปิดซองเปรียบเทียบราคา ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ตามเอกสารเปรียบเทียบราคาเลขที่ 15/2560 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการจัดหาได้ดำเนินการ เปิดซองส่วนที่ 2 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาเรียบร้อยแล้ว เพื่อประกาศผลผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการจัดจ้างบริหารจัดการงานประชุม 10 ปี สช. ต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

ประกาศผลผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการจัดจ้าง การประเมินผลการดำเนินงานของ สช. กรณีตัวชี้วัดที่ 3 และตัวชี้วัดที่ 4 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้มีการประเมินผลการดำเนินงานของ สช. กรณีตัวชี้วัดที่ 3 และตัวชี้วัดที่ 4 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา กำหนดยื่นซองเปรียบเทียบราคา (ครั้งที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2560 และเปิดซองเปรียบเทียบราคา ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ตามเอกสารเปรียบเทียบราคาเลขที่ 14/2560 (ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการจัดหาได้ดำเนินการ เปิดซองส่วนที่ 2 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาเรียบร้อยแล้ว เพื่อประกาศผลผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการจัดจ้างการประเมินผลการดำเนินงานของ สช.

Subscribe to ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง