ประกาศผลผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการจัดจ้าง บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ “สานพลัง ปฏิรูประบบสุขภาพ” 03/10/59 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้มีการจัดจ้างบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ “สานพลัง ปฏิรูประบบสุขภาพ” โดยวิธีเปรียบเทียบราคา กำหนดยื่นซองเปรียบเทียบราคา ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2559 และเปิดซองเปรียบเทียบราคา ในวันที่ 23 กันยายน 2559 ตามเอกสารเปรียบเทียบราคาเลขที่ 1/2560 ลงวันที่ 13 กันยายน 2559 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการจัดหาได้ดำเนินการ เปิดซองส่วนที่ 2 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาเรียบร้อยแล้ว เพื่อประกาศผลผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการจัดจ้างบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ “สานพลัง ปฏิรูประบบสุขภาพ” กับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ