ประกาศผลผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการจัดจ้าง บริหารจัดการด้านสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการจัดประชุม สร้างสุขที่ปลายทาง 11/11/59 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้มีการจัดจ้างบริหารจัดการด้านสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการจัดประชุม สร้างสุขที่ปลายทาง โดยวิธีเปรียบเทียบราคา กำหนดยื่นซองเปรียบเทียบราคา ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2559 และเปิดซองเปรียบเทียบราคา ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ตามเอกสารเปรียบเทียบราคาเลขที่ 5/2559 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการจัดหาได้ดำเนินการ เปิดซองส่วนที่ 2 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาเรียบร้อยแล้ว เพื่อประกาศผลผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการจัดจ้างบริหารจัดการด้านสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการจัดประชุม สร้างสุขที่ปลายทาง กับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ