อภัยภูเบศรเสนอขอภาคีร่วมสร้างเมืองสมุนไพร | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุขสู่การปฏิบัติของเขตสุขภาพที่ 6 ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี ร่วมกับผู้บริหารกระทรวงฯ จากนั้นได้เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมอภัยภูเบศรเดย์สปา โรงงานผลิตสมุนไพรอภัยภูเบศรมาตรฐานจีเอ็มพี โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอภัยภูเบศร พิพิธภัณฑ์การ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (466)

รูปภาพ
เอกสารแนบ