ประกาศผลผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการจัดจ้างผลิตวีดิทัศน์สร้างความเข้าใจภาคีเครือข่ายในกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 27/09/59 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้มีการจัดจ้างผลิตวีดิทัศน์สร้างความเข้าใจภาคีเครือข่ายในกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีเปรียบเทียบราคา กำหนดยื่นซองเปรียบเทียบราคา ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2559 และเปิดซองเปรียบเทียบราคา ในวันที่ 22 กันยายน 2559 ตามเอกสารเปรียบเทียบราคาเลขที่ 5/2559 ลงวันที่ 12 กันยายน 2559 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการจัดหาได้ดำเนินการ เปิดซองส่วนที่ 2 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาเรียบร้อยแล้ว เพื่อประกาศผลผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการจัดจ้างผลิตวีดิทัศน์สร้างความเข้าใจภาคีเครือข่ายในกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ