ตระกูลส.ลุยปฏิรูปสุขภาพ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข เป็นประธานประชุมผู้บริหารระดับสูงขององค์กรสุขภาพ(7 ส.)ประกอบด้วย ก.สาธารณสุข(สธ.)คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ(สสส.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(สรพ.)สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) โดยต่างมีเป้าหมายมุ่งให้ประชาชนมีสุขภาพดีโดย...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (431)

รูปภาพ
เอกสารแนบ