สกศ.เดินหน้าปั้น 'สมัชชาการศึกษาจังหวัด' | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

ที่โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดการประชุมระดมความคิดเห็น การจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือและสมัชชาการศึกษา เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดตั้งสมัชชาการศึกษาทั่วประเทศภายใน 30 กันยายน 2559 โดยมีเครือข่ายผู้เข้าร่วมระดมความคิดเห็นจากหลากหลายภาคส่วน อาทิ เครือข่าย 15 จังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้จากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สส...อ่านรายละเอียดทั้งหมด (395)

รูปภาพ
เอกสารแนบ