ทต.บ้านค้อ ตำบลสุขภาวะและสมัชชาสุขภาพตำบลต้นแบบยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านสุขอนามัยทั้งตำบลเทียบชั้นชุมชนเมือง | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     สุวรรณ ไตรมาลัย,สมบูรณ์ กลิ่นขจร/ขอนแก่น แนวคิดของตำบลสุขภาวะ อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นการพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวมด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต สังคมและสติปัญญาโดยเป็นการบูรณาการเชิงพื้นที่เป็นตัวตั้ง มีกลไกที่สำคัญในระดับตำบลเป็นแรงขับเคลื่อน ซึ่งจะประกอบด้วยองค์กรชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่จะต้องเรียนรู้ในการทำงานร่วมกันในการสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข ภายใต้กรอบแนวทางการทำงานใน 4 รูปแบบหลัก...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (311)

รูปภาพ
เอกสารแนบ