ปรับกระบวนทัพ มติสังคมสุขภาวะ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

   โดยเมื่อวันที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๕๘ ได้มี การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ สังคม และสุขภาวะ ที่มี รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อหากลยุทธ์ขับเคลื่อนมติต่อไป
 
   “เราต้องจัดกลุ่ม เพื่อยุบรวมมติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตัดมติที่มีการเดินหน้าไปได้ด้วยกลไกต่างๆแล้ว ส่วนมติใดเครือข่ายต้องการปรับ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์มากขึ้น ก็เสนอเข้าสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติอีกครั้งได้ แต่หากมติใด เดินหน้าไปไม่ได้ เราต้องทำหน้าที่เป็นแกนกลางเชื่อมโยงทุกภาคส่วนมาพูดคุยเพื่อผลักดัน” รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ ประธานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค หนึ่งในอนุกรรมการฯ ระบุ
 
   สอดคล้องกับ นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารักษ์ ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่เห็นว่า มติที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน อาจนำมารวมกันได้ ส่วนมติใดที่กำลังถูกขับเคลื่อนในระดับประเทศอยู่แล้ว เช่น เรื่องผู้สูงอายุ ที่กำลังทำงานในสภาปฏิรูปแห่งชาติ ก็ไม่ควรนำมาดำเนินการในกระบวนการสมัชชาสุขภาพอีก
 
   ที่ประชุมรับทราบว่า ขณะนี้ได้มีการเสนอให้ทบทวน (Revisit) มติฯ เช่น “การจัดการปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ” , “มาตรการสังคมไทยไร้แร่ใยหิน” , “นโยบายแห่งชาติเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้” เนื่องจากมีข้อจำกัดในการขับเคลื่อนและสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น
 
   รศ.วิทยา ได้ขอความร่วมมืออนุกรรมการแต่ละท่าน ช่วยติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานแต่ละมติ ด้วยการประสานงานและร่วมประชุมกับกลไกหลักๆ ถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติฯ รูปธรรมความสำเร็จ ปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดต่างๆ โดยขอให้นำมาเสนอในการประชุมอนุกรรมการฯครั้งถุดไป เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และวางแผนการขับเคลื่อนต่อไป
 
   “บางมติอาจจำเป็นต้องเชิญเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมาหารือ โดยสุดท้ายให้นำเรื่องกลับมารายงานที่ประชุม เพื่อรับทราบความก้าวหน้าแต่ละมติอย่างชัดเจน ก่อนจะจัดกลุ่มหรือยุบรวมมติต่อไป”
 

สำนักสื่อสารทางสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9144

รูปภาพ