จัด ‘เวิร์คชอป’ มติด้านการแพทย์และสาธารณสุขปลาย ส.ค. | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

   เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา มีการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสานใจ ๑/๒ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ โดยมี นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยกรรมการ จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 
   “เราพบว่ามีมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุขรวม ๓๐ มติ ซึ่งอนุกรรมการฯมีหน้าที่ต้องสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อน และต้องติดตามว่าคืบหน้าไปถึงไหนอย่างไรบ้าง”
 
   มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ การพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ให้เป็นระบบบริการสุขภาพหลักของประเทศคู่ขนานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน การปฏิรูประบบสุขภาพ ภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย การเข้าถึงยาถ้วนหน้าของประชากรไทย การจัดการปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน การควบคุมกลยุทธ์การตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก นโยบายการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ เป็นต้น
 
   นพ.ศุภกิจ กล่าวว่า บางมติได้มีการทำ แผนดำเนินงาน (Roadmap) ไว้แล้ว หากพบว่า เมื่อเดินหน้าไปแล้วเกิดอุปสรรค หรือสถานการณ์ทางสังคมเปลี่ยนแปลงไป อาจต้องมีการปรับปรุงร่างมติกันใหม่ และเสนอเข้าสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งต่อไป
 
   “ในการประชุมครั้งหน้าขอให้อนุกรรมการฯ เสนอข้อมูลต่อที่ประชุมว่าในจำนวน ๓๐ มตินี้ มีเรื่องใดบ้างที่ต้องปรับปรุงมติกันใหม่ ก่อนที่จะทำการ Revisit กัน โดยทาง สช.กำหนดจัดเวิร์คชอป เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาระดมสมองกันช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้”
 
   ที่ประชุม ได้มีการเน้นย้ำการสนับสนุนการขับเคลื่อนมติ จำเป็นต้องผลักดันแบบ บูรณาการ ตั้งแต่ระดับชาติ ไปยังระดับภูมิภาค และชุมชนด้วย เพราะในที่สุดแล้ว ผู้ที่ต้องปฏิบัติตามมติโดยตรงก็คือหน่วยงานในพื้นที่
 
   พัชรา อุบลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ แจ้งที่ประชุมว่า การ Revisit มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อน วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งจะมีการประกาศระเบียบวาระของการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๘ อย่างเป็นทางการ
 
   “การตั้งอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งนี้ เพราะต้องการยกระดับการขับเคลื่อนมติให้เห็นผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยใช้ความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ สานพลังในทางบวก สร้างคุณค่าร่วมกันได้อย่างมีพลัง”
 

สำนักสื่อสารทางสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9144

รูปภาพ