เทคะแนน นายก อบจ. ภูเก็ต เป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

“ไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ ” นายก อบจ. ภูเก็ตได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ด้วยมติเอกฉันท์ 28 คะแนน พร้อมเป็นตัวแทน อบจ. ในการเสนอแนะนโยบายด้านสุขภาพ
 
   รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ ประธานกรรมการสรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยว่า หลังจากที่กรรมการสุขภาพแห่งชาติที่มาจากผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ได้หมดวาระลงเมื่อวันที่ 19 เมษายนที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจึงจัดให้มีการเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้ได้ผู้แทน 1 ท่านเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยการเปิดโอกาสให้นายก อบจ. ทั้ง 76 จังหวัดได้มีโอกาสเลือกนายก อบจ. สำหรับเป็นตัวแทนกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งปรากฏว่ามีนายก อบจ. ใช้สิทธิ์ในการเลือกทั้งหมด 50 อบจ. โดยมี อบจ. ที่ส่งบัตรลงคะแนนช้ากว่ากำหนดคือภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2555 จำนวน 6 แห่ง คงเหลือบัตรลงคะแนนที่จะใช้ในการนับคะแนน 44 แห่ง และเป็นบัตรเสีย 4 ใบ
 
   ผลการนับคะแนนการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ที่มาจากผู้แทนนายก อบจ. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้แก่ นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยได้รับคะแนนทั้งสิ้น 28 คะแนน
 
   บทบาทหน้าที่ของ คสช. ที่มาจาก อบจ. จะมีการทำงานเช่นเดียวกับคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ตามกฎหมายมาตรา 25 ของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ มีหน้าที่ในการให้ข้อเสนอแนะด้านนโยบายสุขภาพ เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมีทั้งหมด 39 คน ที่มาจากทั้งกลุ่มที่มาโดยตำแหน่งคือรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ สภาที่ปรึกษา กลุ่มวิชาการ กลุ่มภาคประชาชน และตัวแทนที่มาจากท้องถิ่นมี 4 คน ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนที่มาจากผู้ว่ากรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยา 1 คน อบจ. 1 คน เทศบาล 1 คน และ อบต. 1 คน
 
   “นายกอบจ.จะมีส่วนร่วมในการนำความคิดเห็นจากท้องถิ่นเข้ามากำหนดเป็นนโยบายของประเทศ รวมทั้งนำนโยบายกลับไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในท้องถิ่นด้วย ที่ผ่านมาการทำงานของกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่มาจากท้องถิ่นมีผลสำเร็จที่เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมบ้าง แม้จะยังไม่ใช่ทั้งหมด เพราะเป็นช่วงเริ่มต้นของการทำงาน และการเปลี่ยนแปลงผู้แทนที่มาจากท้องถิ่นเมื่อหมดวาระการทำงาน ก็ยังเป็นอุปสรรคที่ทำให้การทำงานขาดความต่อเนื่อง” รศ.ดร.ดรุณี กล่าว
 
   สำหรับนายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เคยดำรงตำแหน่งอดีตสมาชิกสภาจังหวัดภูเก็ต ก่อนจะได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นสมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2555
 
   นอกจากนี้ในวันที่ 22 สิงหาคม 2555 จะมีการคัดเลือกกรรมการสุขภาพที่เป็นตัวแทนมาจากผู้ว่ากรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยา จำนวน 1 ท่านที่หมดวาระลง โดยจะมีการประชุมและร่วมตกลงกันอีกครั้งในวันดังกล่าว
 

สำนักสื่อสารทางสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9140

รูปภาพ