กรรมการสุขภาพแห่งชาติย้ำ! ยืนยันยกเลิกใช้แร่ใยหิน เพื่อสุขภาพคนไทย | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติยืนยันมติให้ยกเลิกแร่ใยหิน และให้ยกเลิกทันที อย่างช้าไม่เกิน ๒ ปี
 
   ในการประชุม คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ที่มีรองนายกรัฐมนตรี (ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์) เป็นประธาน ได้รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ เรื่อง มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน ว่า ครม. ได้รับทราบรายงานการศึกษาผลกระทบทางสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขที่ยืนยันว่าแร่ใยหินมีอันตรายต่อสุขภาพแล้ว เมื่อ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ และได้มอบให้รองนายกรัฐมนตรี (ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล) รับเรื่องนี้ไปกำกับดูแล โดยให้ตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วย กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาและตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องในภาพรวมทั้งหมด และรายงานให้ ครม. ทราบต่อไป แต่ปัจจุบันก็ยังไม่มีการตั้งคณะทำงานดังกล่าว
 
   ในที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รองประธานกรรมการฯ (รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข: ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน) ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า ได้มีการปรึกษาหารือร่วมกับรองนายกรัฐมนตรี (ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช) แล้ว และเห็นร่วมกันว่าต้องมีการยกเลิกการใช้แร่ใยหิน โดยอาจมีช่วงปรับตัวสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องบ้าง
 
   ที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง และเห็นว่าข้อมูลด้านผลกระทบด้านสุขภาพจากแร่ใยหินมีความชัดเจนอยู่แล้ว ทั้งภาครัฐ วิชาการ และประชาชนต่างร่วมกันเคลื่อนไหว เพื่อยกเลิกแร่ใยหินมาเป็นเวลานาน จึงไม่จำเป็นต้องรอเวลาที่จะยกเลิกแร่ใยหิน ในที่สุดประธานกรรมการ (รองนายกรัฐมนตรี : ศ.ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์) ได้สรุปว่า ให้ยืนยันมติที่ให้มีการเร่งรัดยกเลิกการนำเข้า ผลิต และจำหน่ายแร่ใยหินโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้อย่างช้าต้องไม่เกิน ๒ ปี เพราะครม.ได้มีมติมานานกว่า ๔ ปีแล้ว
 

สำนักสื่อสารทางสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9144

รูปภาพ