เห็นชอบแต่งตั้งหมอประทีป นั่งเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

   รองนายกรัฐมนตรี อนุทิน ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติและคณะกรรมการฯ เห็นชอบแต่งตั้งหมอประทีป นั่งเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พร้อมมอบนโยบายขยายธรรมนูญสุขภาพดูแลพระสงฆ์
 
   วันนี้ (วันที่ 23 สิงหาคม 2562) ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ รองนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และคณะกรรมการฯ ได้ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เป็นเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติคนใหม่ บริหารงานสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารซึ่งได้ทำการคัดเลือกมาก่อนแล้ว อีกทั้งรองนายกฯ อนุทิน ยังได้มอบนโยบายเดินหน้าขยายธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติอย่างเต็มที่ เพื่อดูแลสุขภาพและการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของพระภิกษุสงฆ์ทั่วประเทศ
 
   นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เพื่อพิจารณาในหลายระเบียบวาระ หนึ่งในระเบียบวาระสำคัญก็คือ ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ โดยนายอนุทินได้มอบนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีการสานพลังทำงานร่วมกันเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากคณะสงฆ์และภาคีทุกภาคส่วนทั่วประเทศ เพื่อให้ธรรมนูญสุขภาพเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างสุขภาวะและเข้าถึงบริการสาธารณสุขให้กับพระภิกษุสงฆ์กว่าสองแสนห้าหมื่นรูปทั่วประเทศ
 
    “ถ้าพระภิกษุสงฆ์มีสุขภาพดี ก็จะเป็นทั้งตัวอย่างและเป็นผู้นำทางความคิด รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ ป้องกันโรคให้กับประชาชนได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมของไทย” รองนายกรัฐมนตรี กล่าวย้ำ
 
   อีกทั้งมีวาระที่กรรมการฯ เห็นชอบคือ การสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) ในตำแหน่งที่ว่างลง
 
   ในส่วนของการแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นายอนุทิน ได้เปิดเผยว่า คณะกรรมการฯ เห็นชอบแต่งตั้ง นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เป็นเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติคนใหม่ สานงานต่อจาก นพ.อำพล จินดาวัฒนะ และ นพ.พลเดช ปิ่นประทีป อดีตเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งทั้ง 2 ท่านได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาในชุดปัจจุบัน
 
   นพ.ประทีป เคยเป็นแพทย์ชนบททำงานในพื้นที่ภาคอีสานเป็นเวลานาน เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลทั่วไป ก่อนเข้ากระทรวงสาธารณสุข รับตำแหน่งเป็นผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุขอยู่ในทีมงานร่วมขับเคลื่อนนโยบาย 30 รักษาทุกโรค และต่อมาเป็นรองเลขาธิการ สปสช. ตั้งแต่เริ่มแรก ถือเป็นกำลังสำคัญของ นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ผู้ก่อตั้ง สปสช. และสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของไทย เน้นการมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาชนด้านสุขภาพ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จนเป็นระบบประกันสุขภาพที่ได้รับการยอมรับและเป็นตัวอย่างเรียนรู้จากนานาประเทศทั่วโลก
 

กลุ่มงานสื่อสารสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9143

รูปภาพ