นายกเมืองพัทยาซิวตำแหน่ง คสช. | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

 “นายอิทธิพล คุณปลื้ม ” นายกเมืองพัทยาได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) จากการคัดเลือกกันเองของผู้แทนที่มาจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยา หลังผู้ว่า กทม. ขอสละสิทธิ์ในการคัดเลือก ย้ำจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
 
   นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธาราดล ประธานที่ประชุมกรรมการสรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องมาจากการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 มีมติเห็นชอบให้จัดการประชุมเพื่อเลือกกันเองของผู้ว่ากรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาให้ได้ผู้แทน 1 คน เพื่อเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีหน้าที่ในการให้ข้อเสนอแนะด้านนโยบายสุขภาพ เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมีทั้งหมด 39 คน ที่มาจากทั้งกลุ่มที่มาโดยตำแหน่งคือรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ สภาที่ปรึกษา กลุ่มวิชาการ กลุ่มภาคประชาชน และตัวแทนที่มาจากท้องถิ่น
 
   โดยเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมามีการเลือกกันเองของกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่มาจากตัวแทนของผู้ว่ากรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยา ปรากฏว่า นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เนื่องจาก ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอสละสิทธิ์การเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
 
   นายอิทธิพล คุณปลื้ม กล่าวว่า ตนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติในสัดส่วนขององค์กรปกครองรูปแบบพิเศษ ซึ่งนโยบายหลักของชาตินั้นได้ให้ความสำคัญอย่างมากเกี่ยวกับนโยบายทางด้านการดูแลสุขภาพ คสช. เป็นกลไกหลักที่มีหน้าที่ดูแลในระดับนโยบาย ซึ่งจะมีธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติเป็นกรอบชี้ทิศทางอยู่ ขณะเดียวกันนโยบายของท้องถิ่นทุกแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกทม. และพัทยา ซึ่งเป็นท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ และมีประชากรแฝงค่อนข้างมาก นโยบายด้านสุขภาพหรือสาธารณสุขจึงเป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่ต้องความสำคัญ เมืองพัทยาซึ่งเป็นเขตเมืองท่องเที่ยว แต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวหมุนเวียนเข้ามาไม่น้อยกว่า 5 ล้านคน ในโอกาสที่ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จะได้ใช้โอกาสนี้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อเสนอแนะ ร่วมพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ รวมถึงการนำเอานโยบายเข้าไปปฏิบัติได้ในพื้นที่ได้มากขึ้น และก็จะนำไปถ่ายทอดหรือสนับสนุนในพื้นที่ อปท. ที่อยู่ใกล้เคียงกับเมืองพัทยาด้วย
 
   “การได้รับการสรรหาให้เป็น คสช. ครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีของประชาชนชาวพัทยา และจะขอทำหน้าที่ คสช. ให้ดีที่สุด เพื่อสร้างสุขภาวะให้เกิดขึ้นแก่คนไทย” นายอิทธิพล กล่าว
 

สำนักสื่อสารทางสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9140

รูปภาพ