นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ซิวตำแหน่ง คสช. | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

    เทคะแนน “สมนึก ธนเดชากุล” นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี จ.นนทบุรี เป็นผู้แทนนายกเทศมนตรีในคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) พร้อมมุ่งมั่นเดินหน้าทำงานสร้างสุขภาพ ลั่นพร้อมบูรณาการงานกับทุกฝ่าย
 
   รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ ประธานกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวภายหลังการนับคะแนนการเลือกกันเองทางไปรษณีย์ของนายกเทศมนตรี เพื่อให้ได้ผู้แทน 1 คนเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ว่า มีนายกเทศมนตรีส่งบัตรลงคะแนนมาทั้งสิ้น 64 ใบ ในจำนวนนี้เป็นบัตรดีจำนวน 57 ใบ และเป็นบัตรเสียจำนวน 7 ใบ และจากผลการนับคะแนนปรากฏว่า นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี จ.นนทบุรี ได้คะแนนสูงสุด จึงได้เป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนนายกเทศมนตรี
 
   โดยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมีหน้าที่และอำนาจตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ในการจัดทำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ เพื่อเป็นกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพของประเทศ เสนอแนะหรือให้คำปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ จัดให้มีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเพื่อสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนานโยบายสุขภาพและสนับสนุนให้มีกระบวนการในการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในรูปแบบอื่น ทั้งยังมีหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับระบบสุขภาพแห่งชาติ และผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ
 
   นายสมนึก ธนเดชากุล ได้รับความไว้วางใจจากชาวนนทบุรีให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรีมาแล้ว 7 สมัย มีประสบการณ์มากมายในงานด้านสุขภาพ ทั้งการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างยั่งยืน การจัดการมูลฝอย การจัดการพลังงาน การจัดการน้ำ การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดบริการสาธารณสุขที่ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพ
 
   “การได้เข้ามาทำงานในฐานะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นับเป็นโอกาสที่ดี ในการร่วมสร้างสุขภาพ ผมจะยึดหลักการทำงานโดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ทำงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ทำงานเชิงรุก เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และยึดประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นหลัก” นายสมนึกกล่าว
 
   ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติยังได้เตรียมความพร้อม ในการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทดแทน นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ นายก อบต.บ้านหม้อ จ.เพชรบุรี ที่จะพ้นวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 5 กันยายน 2556 โดยใช้กระบวนการในการสรรหาฯ ในรูปแบบเดียวกัน กระบวนการสรรหาฯ ในครั้งนี้สำเร็จลงได้ด้วยดี เป็นเพราะได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด
 

สำนักสื่อสารทางสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9140

รูปภาพ