เปิด 6 วาระสำคัญ บนเวที สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

 นายเจษฎา มิ่งสมร ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗ (คจ.สช.) เปิดเผยว่า การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๗พ.ศ.๒๕๕๗จัดระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ธ.ค. ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด “เดินหน้าสมานฉันท์ ร่วมกันปฏิรูป สังคมสุขภาวะ” ใน ๖ประเด็น ประกอบด้วย ๑.การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อบูรณาการกลไกคุ้มครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว จากปัจจัยเสี่ยง ๒.การจัดการสเตอรอยด์ที่คุกคามสุขภาพคนไทย ๓.การพัฒนากระบวนการประเมินและการตัดสินใจใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ ๔.การกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชน ๕.การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย และ ๖.ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้าเสรีระหว่างประเทศ
 
   นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจในลานสมัชชาสุขภาพซึ่งแบ่งเป็น ๖โซน อาทิ กรณีศึกษาการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ, การเสวนาหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ สุขภาวะชาวนา สุขภาวะเด็กเร่ร่อน รวมถึงเวทีสาธารณะเรื่อง “การเดินหน้าสมานฉันท์ ร่วมกันปฏิรูป สังคมสุขภาวะ” โดยเชิญตัวแทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)มาร่วมในเวที
 
   นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา ประธานกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า จากการประชุมสมัชชาสุขภาพมาแล้วจำนวน ๖ ครั้ง มีมติฯ ทั้งหมดจำนวน ๕๙ มติ ซึ่งมติเหล่านั้นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
 
   สำหรับในปีนี้มีมติที่ต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุม จำนวนทั้งหมด ๑๐ มติ โดยมีมติที่น่าจับตามอง ได้แก่ (๑) การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (๒) การป้องกันและลดผลกระทบด้านสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล และ (๓) การจัดการปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
 
   ทางด้านนางทิพย์รัตน์ นพลดารมย์ประธานอนุกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้กล่าวถึงรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติซึ่งริเริ่มขึ้นในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีหลักการสำคัญคือ การยกย่อง เชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญ กำลังใจ และสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับภาคีเครือข่ายที่นำเครื่องมือ ธรรมนูญสุขภาพ สมัชชาสุขภาพ และ เอชไอเอ (การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ) ไปใช้ในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โดยรางวัลดังกล่าว ได้แก่ รางวัล ๑ จังหวัด, รางวัล ๑ พื้นที่ และ รางวัล ๑ กรณี
 
   นางกรรณิการ์ บรรเทิงจิตรที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติกล่าวว่า กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เป็นนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมที่เน้นการเชื่อมโยงทั้ง ๓ ภาคส่วน ทั้งภาคประชาสังคม ภาควิชาการและภาครัฐ ในส่วนที่ให้น้ำหนักกับภาคประชาสังคม หรือภาคประชาชนเนื่องจากว่า คนตัวเล็กตัวน้อยหรือเครือข่ายต่างๆ ก็สามารถที่จะทำนโยบายสาธารณะได้ กระบวนการนี้เปิดโอกาสให้กลุ่มเครือข่ายได้เสนอประเด็นที่เป็นประโยชน์กับสาธารณะ ในขณะเดียวกันมติของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติซึ่งเป็นนโยบาย ก็สามารถนำไปขับเคลื่อนได้จริงในพื้นที่ เพราะฉะนั้นประโยชน์ของประชาชนในความหมายของภาคประชาสังคม คือการได้เสนอนโยบายสาธารณะ ได้ใช้มติสมัชชาสุขภาพฯ ไปขับเคลื่อนการทำงานกับส่วนต่างๆ ได้อย่างจริงจังและยั่งยืน
 
   
   ข้อมูลจากเว็บมติชน

 

สำนักสื่อสารทางสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9144

รูปภาพ