สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ภารกิจของ สช.

สานพลังความรู้ นโยบาย และสังคม เพื่อนำไปสู่นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา

สมัชชาสุขภาพ

เครื่องมือพัฒนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพที่เน้นการมีส่วนร่วม

ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ

กรอบและแนวทางในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของประเทศ

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

วิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบทั้งทางบวก และทางลบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นจากนโยบาย โครงการ หรือกิจกรรม

สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ

สิทธิด้านสุขภาพทั้ง ๘ เรื่องตามมาตรา ๕-๑๒ เพื่อคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพและสนับสนุนให้ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพ

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

เขตพื้นที่สำหรับดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพให้เกิดการบูรณาการ
‘เลือกตั้ง ปี ๖๖’ โอกาสประเทศไทย สร้างพันธสัญญา ‘พรรคการเมือง’ ผลักดัน ‘หลักประกันรายได้ถ้วนหน้า’

คุยกับเลขาฯ

เริ่มต้นปีใหม่ด้วยมงคลฤกษ์ ในนามของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ผมขอเป็นตัวแทนของ ‘พี่น้องสุชน’ กล่าวสวัสดีปีใหม่อย่างเป็นทางการ และขออวยพรให้พี่น้องภาคีเครือข่ายที่เคารพรักทุกท่านประสบความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดปี ๒๕๖๖ ร่วมกันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะอีกหลายภารกิจ ที่เราจะมาช่วยเดินหน้าไปด้วยกันต่อจากนี้ครับ

ความสำเร็จขององค์กร 2564

มีการขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพของประเทศ
6เรื่อง
มีนโยบายสาธารณะทั้งระดับชาติและพื้นที่
116เรื่อง
มีกลไกบูรณาการจังหวัด
30จังหวัด
มีธรรมนูญสุขภาพตำบล
1206พื้นที่
มีองค์ความรู้และนวัตกรรม
14เรื่อง
มีข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบด้านสุขภาพ
74เรื่อง