คำตอบอยู่ที่พื้นที่ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ข้อมูลกรมการปกครอง ณ สิ้นปี ๒๕๖๖ จำนวนราษฎรทั้งประเทศ ๖๖,๐๕๒,๖๑๕ ลดลง ๓๗,๖๘๐ คน เมื่อเทียบกับสิ้นปี ๒๕๖๕ ประเทศไทยมี ๗๖ จังหวัด ๘๗๘ อำเภอ ๗,๒๕๕ ตำบล ๗๕,๑๔๒ หมู่บ้าน ๗๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๓๐ เทศบาลนคร ๑๙๕ เทศบาลเมือง ๒,๒๔๗ เทศบาลตำบล ๕,๓๐๐ องค์การบริหารส่วนตำบล และ ๒ การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา)

กระแสโลก และทุกพื้นที่ ต่างให้ความสำคัญกับสุขภาพเพิ่มมากขึ้น มองสุขภาพในมิติที่กว้างขวางขึ้น ทั้งกาย ใจ สังคม และสติปัญญา ที่เชื่อมโยงกัน ดังที่เขียนไว้ในมาตรา ๓ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐  

ผู้นำในท้องถิ่นต่างๆ ให้ความสำคัญกับสุขภาพ มีการดำเนินการเข้มแข็งจริงจังมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนมากขึ้น ส่วนกลางให้การสนับสนุนพื้นที่ร่วมกัน ทุกหน่วยงานคิดและเชื่อตรงกันว่าต้อง “บูรณาการ” จะทำให้งานสำเร็จ โดยยึด “ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People centric)” อีกทั้งคนที่รู้ปัญหาและแก้ปัญหาได้ดีที่สุด คือเจ้าของพื้นที่ หลายๆ เหตุการณ์ เช่น ช่วงเกิดวิกฤติโควิดแสดงให้เห็นชัดเจนถึงการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน

ธรรมนูญสุขภาพ สมัชชาสุขภาพ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ เป็นเครื่องสำคัญตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ ที่ทุกพื้นที่ได้นำไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่นั้นๆ สุขภาพดี มีสุขภาวะ

ใช้พื้นที่เป็นฐาน บูรณาการทุกภาคส่วน สร้างกระบวนการเรียนรู้ สู่วิถีชุมชน มาร่วมกันสร้างสุขภาวะในทุกพื้นที่

Go to the people, Love them,

Live with them, Learn from them,

Work with them, Help them,  

and start from what they have.

          Dr.Y.C.James Yen (1893-1990)

รูปภาพ
หมวดหมู่เนื้อหา