ขาขึ้น และ ขาเคลื่อน สานพลังเพื่อให้นโยบายสำเร็จ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การเตรียมงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๖ “ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ โอกาส และความหวังอนาคตประเทศไทย”เป็นไปอย่างเข้มข้นคึกคักทั้งด้านวิชาการ การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ร่วมกัน และการสร้างความเข้มแข็งของสังคม ทั้งสามวาระ ๑. ระบบสุขภาวะทางจิตเพื่อสังคมไทยไร้ความรุนแรง ๒. การส่งเสริมความเข้มแข็งการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่ ๓. การส่งเสริมการพัฒนาประชากรให้เกิดและเติบโตอย่างมีคุณภาพ

เวทีสมัชชาสุขภาพทั้งสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สมัชชาสุขภาพจังหวัด/พื้นที่ และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น เป็นเครื่องมือในการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม (Participatory public policy process based on wisdom : 4 P-W) มุ่งหวังร่วมกันสร้างสังคมสุขภาวะให้คนไทยสุขภาพดีทั้ง ๔ มิติ

๑๕ ปีที่ผ่านมาเวทีสมัชชาได้พัฒนานโยบายสาธารณะไว้มากมายหลากหลายเรื่อง ที่น่าสนใจต่อไปคือนโยบายสาธารณะเหล่านี้ได้ถูกนำไปใช้มากน้อยแค่ไหน ทำนโยบาย “ขาขึ้น” แล้วต้องให้นโยบายนั้นไปสู่การปฏิบัติ “ขาเคลื่อน” ให้สำเร็จด้วยหรือไม่ เพียงไร

ฉันทามติร่วมกันในทั้งสามวาระในวันที่ ๒๑-๒๒ ธันวาคม ก่อให้เกิดเป้าหมายร่วมกัน (common goals) ที่จะร่วมดำเนินการกันต่อไป ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรปกครองท้องถิ่น ในการดำเนินนโยบายให้บรรลุมรรคผล เชื่อมั่นว่าในระยะแรกจะได้เห็นประสิทธิผลของการดำเนินนโยบายในบางพื้นที่ และสามารถนำนโยบายที่ประสบผลสำเร็จไปขยายผลต่อในพื้นที่อื่นๆ ต่อไปได้

มองใกล้ มองไกล จากตั้งต้นถึงสุดท้าย สองขาต้องเดินไปด้วยกัน ทั้งขาขึ้น และ ขาเคลื่อน สานพลังเพื่อให้นโยบายสำเร็จ ตามที่ทุกท่านได้ตั้งใจไว้

 

รูปภาพ
หมวดหมู่เนื้อหา