โค้งสุดท้ายประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๔ “รับมือภัยพิบัติ จัดการภัยสุขภาวะ” ๒๐๖ กลุ่มเครือข่าย ร่วมถก ๖ ร่างมติ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

   สมัชชาสุขภาพแห่งชาติเตรียมเปิดม่านประชุมใหญ่ครั้งที่ ๔ ต้นกุมภาพันธ์นี้ คจ.สช. ชง ๖ วาระ “ขาขึ้น” เข้าสู่การพิจารณา “สุขใจ...ไม่คิดสั้น-น้ำมันทอดซ้ำ-การจัดการลุ่มน้ำ-ภัยพิบัติ-ความปลอดภัยแรงงาน-โฆษณายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ” เปิดลานสมัชชาสุขภาพระดมสมองและถอดบทเรียน “รับมือภัยพิบัติ จัดการภัยสุขภาวะ” พร้อมเวทีวิชาการน่าสนใจมากมาย

   การประชุมใหญ่ครั้งที่ ๔ ของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒ -๔ กุมภาพันธ์นี้ ตามมติคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) ที่มี รศ.ดร. ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา เป็นประธาน

   ในปีนี้ผู้มีเสนอหัวข้อเข้ามาสู่การพิจารณาเป็นระเบียบวาระการประชุมในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทั้งสิ้น ๘๑ ข้อเสนอ จากทั้งสิ้น ๖๗ รายผู้เสนอ และมีผู้เสนอร่วมอีก ๑๙๔ หน่วยงาน คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) พิจารณาจากความสำคัญ ความเร่งด่วน และความรุนแรงของปัญหา จึงมีเรื่องที่เข้าสู่การพิจารณาทั้งสิ้น ๖ เรื่อง และมีการติดตามมติสมัชชาสุขาภาพแห่งชาติครั้งที่ผ่านมาอีก ๘ เรื่องโดยแต่ละวาระจะมีการจัดสรรเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการ ๓ คณะ

   คณะอนุกรรมการฯ ชุดที่ ๑ พิจารณา ๓ ร่างระเบียบวาระ ได้แก่ การจัดการปัญหาโฆษณายาและอาหารที่อวดอ้างสรรพคุณยาที่ผิดกฎหมายทางวิทยุท้องถิ่น เคเบิ้ลทีวีและโทรทัศน์ดาวเทียม ความปลอดภัยทางอาหาร : การจัดการน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ และการเข้าถึงบริการอาชีวอนามัยเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของคนทำงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการ

   ขณะที่คณะอนุกรรมการชุดที่ ๒ พิจารณาอีก ๓ ร่างระเบียบวาระ ได้แก่ การจัดการภัยพิบัติโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง การบริหารจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำขนาดเล็กอย่างยั่งยืน โดยมีกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและภาคีทุกภาคส่วน และการจัดการปัญหาฆ่าตัวตาย

   สำหรับคณะอนุกรรมการฯ ชุดที่ ๓ พิจารณา “การรายงานผลการดำเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ผ่านมา ซึ่งมีด้วยกัน ๘ เรื่อง ได้แก่ ๑. ยุติการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม: เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และสุขภาพของผู้ป่วย ๒.ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ ๓.โรคติดต่ออุบัติใหม่ ๔.การพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ให้เป็นระบบบริการสุขภาพหลักของประเทศคู่ขนานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน ๕.การจัดการปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน ๖.การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ๗.มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน และ ๘.การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้าเสรีระหว่างประเทศ

   ผู้สนใจสามารถมีส่วนร่วมได้ด้วยการติดตามรับชมการถ่ายทอดสดภาพและเสียงทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ www.healthstation.in.th และเครือข่ายวิทยุชุมชน ๔ ภาค กว่า ๑๖๐ สถานี ตลอดการประชุม

   ติดตามความเคลื่อนไหวสมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้ทาง www.samatcha.org
   ติดตามชมการถ่ายทอดสดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้ทาง www.healthstation.in.th

    Download เอกสาร กดที่นี่ http://www.samatcha.org/sites/default/files/PR_NHA%2054%20final.pdf (0)

 

สำนักสื่อสารทางสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9140

รูปภาพ