กขป. เขตพื้นที่ 6 นำแนวทางธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่3 หนุนเสริมการทำงานในพื้นที่จริง | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กขป. เขตพื้นที่ 6 มีมติเห็นชอบนำแนวทางธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 เพื่อ“หนุนช่วย” ปฏิบัติการระดับพื้นที่ EEC และ“หนุนเสริม” ประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
 

กขป.เขตพื้นที่ 6


7 มีนาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) โดยสำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.เขตพื้นที่ 6) ครั้งที่ 2/2566 ห้องประชุมสคร. เขตสุขภาพที่ 6 จ.ชลบุรี ได้รับเกียรติจาก นายประชา เตรัตน์ ประธานกขป.เขตพื้นที่ 6 ดำเนินการเคาะมติสำคัญ มีวาระสืบเนื่อง และวาระเพื่อพิจารณา ในการวางแผนการดำเนินงานของปี 2566 ดังนี้

มีมติเห็นชอบคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานประเด็นปัญหาเขตพื้นที่สุขภาพฯ

มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนกขป.เขตพื้นที่ 6 โดยกำหนดประเด็น Quick win จำนวน 3 ประเด็น ดังนี้ 
1.ความมั่นคงทางอาหาร 
2.ลดการบาดเจ็บจากการจราจร 
3.เด็ก และเยาวชน โดยมีประเด็นความมั่นคงทางอาหารเป็นประเด็นร่วมและแผนการทำงานภาคกลางโดยใช้เครื่องมือสมัชชาเฉพาะประเด็นร่วมกับระหว่าง กขป.เขตพื้นที่
4.กขป.เขตพื้นที่ 5 และกขป.เขตพื้นที่6 ผลักดันให้มีกลไกพื้นที่กลางความร่วมมือในการทำงาน

มีมติเห็นชอบการนำธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565 มากำหนดเป็นแนวทางทั้งหนุนเสริมและหนุนช่วยในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาธารณะของกขป.เขตพื้นที่ 6 โดยนางสาวสุภาภรณ์ ดำรงพันธ์ คณะกรรมการกขป.ผู้แทนสช.นำเสนอมาตรการสำคัญของ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฯ ที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของ กขป.ในกับการพัฒนาและขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาธารณะฯ ของเขตพื้นที่และที่ประชุมมีข้อเสนอให้นำเรื่องราวดังกล่าวมาขับเคลื่อนในสถานการณ์สำคัญของกขป.6 ในประเด็นลดการบาดเจ็บจากการจราจร ซึ่งถือเป็นข้อห่วงกังวลร่วมกันในหลายจังหวัด
 

กขป.


ด้าน เลขานุการ ผู้แทน สช. ,สสส.,สปสช.ร่วมแลกเปลี่ยนกับคณะกรรมการกขป.ในบทบาทภารกิจที่หนุนเสริมร่วมกันและกำหนดให้ประเด็นประเด็นความมั่นคงทางอาหาร(อาหารปลอดภัย)เป็นวาระเร่งด่วนในการขับเคลื่อนงานโดยวางแผนปฏิบัติการกับภาคีที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โดยใช้พื้นที่จังหวัดชลบุรีเป็นต้นแบบการขยายผลความร่วมมือคู่ขนานกับการปฏิบัติการระดับพื้นที่ในวันที่ 25 มี.ค.66 นี้

รายงานโดย : สำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่

 

รูปภาพ
กขป.เขตพื้นที่ 6