ประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หารือ กรรมการเขตสุขภาพที่1 ขับเคลื่อนงานสุขภาวะภาคเหนือ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

4 ธันวาคม 2566 นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ  ประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ  (คจ.สช.)  นายจารึก ไชยรักษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 1 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เชียงใหม่ เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน กขป.1 ปี 2566 ทีมีการขับเคลื่อนในประเด็นสำคัญๆ
 

ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ


ได้แก่ คือ สุขภาวะพระสงฆ์  สังคมสูงวัยล้านนา และการบริหารจัดการฝุ่นควัน  และแผนการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญของเขต ในปี 2567 พร้อมทั้งเชิญชวนให้เข้ามามีส่วนร่วมในเฉลิมฉลอง และประกาศเจตนารมณ์ ต่อการสร้างพันธะสัญญาความเป็นหุ้นส่วนภาคีขับเคลื่อนนโยบายสาธาณะเพื่อสร้างสุขภาวะระดับชาติในเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 16  ภายใต้ประเด็นหลัก “ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ โอกาสและความหวังอนาคตประเทศไทย” ใน 3 ระเบียบวาระหลัก  ได้แก่ การส่งเสริมความเข้มแข็งกลไกการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่ ระบบสุขภาวะทางจิตเพื่อสังคมไทยไร้ความรุนแรง และการส่งเสริมการพัฒนาประชากรให้เกิดและเติบโตอย่างมีคุณภาพ  ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
 

ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ

 

รูปภาพ