“สุขภาวะชาวนา” สู่เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เร่งสร้างองค์ความรู้ สานต่อการขับเคลื่อน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

   จาก สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ว่าด้วย “สุขภาวะชาวนา” ที่ผ่านการเห็นชอบไปเมื่อปลายปี ๒๕๕๗ มาถึงในปี ๒๕๕๘ นี้ คณะทำงานวิชาการฯก็ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาร่วมพัฒนาข้อมูลและแนวทาง กันอย่างขะมักเขม้น
 
   เรียกว่าใส่เกียร์ห้า เดินหน้า ยกระดับเป็นเอกสารที่สมบูรณ์ เพื่อบรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระ ใน การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ปลายปีนี้ เพื่อร่วมกันสานพลังภาคส่วนต่างๆทั่วประเทศ ในการสร้างเสริมสุขภาวะให้กับชาวนาไทย
 
   โดยเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ที่ผ่านมา ได้มีจัดประชุม คณะทำงานฯพัฒนาข้อเสนอ นโยบายเฉพาะประเด็นว่าด้วยสุขภาวะชาวนา ครั้งที่ ๑/๕๘ ณ ห้องประชุมสานใจ ๒ อาคารสุขภาพแห่งชาติ โดยมี อ.นิกร พรหมกิ่งแก้ว เป็นประธานคณะทำงานฯ ซึ่งในที่ประชุมได้ร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาข้อเสนอกันอย่างหลากหลาย
 
   “อยากให้ช่วยกันผลักดันประเด็นดังกล่าวให้เกิดการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรม ส่งเสริม สนับสนุน องค์ความรู้ให้กับชาวนา ทั้งงานวิจัย ด้านการเพิ่มผลผลิต ความต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากประเทศที่จะพัฒนาขึ้นมาเป็นตลาดคู่แข่งรายใหม่ทั้ง สหภาพพม่า และกัมพูชา ได้พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันสูงขึ้นมาก” อ.นิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน ประธานสมาพันธ์สมาคมชาวนาแห่งประเทศไทย กล่าว
 
   นอกจากความรู้เรื่องสุขภาพแล้ว เรื่องการตลาดที่เข้มแข็งก็จำเป็นด้วยเช่นกัน “เราคงต้องหันกลับมาให้ความสำคัญกับ Niche Market หรือตลาดเฉพาะกลุ่ม ที่ในอนาคตจะทวีความสำคัญเพิ่มขึ้นด้วย เพราะว่าลักษณะเฉพาะของข้าวพันธุ์ท้องถิ่นแต่ละที่ไม่เหมือนกัน อีกทั้งภูมิประเทศของเราเป็นจุดแข็ง เพียงแต่ต้อง ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นในท้องถิ่น”
 
   ด้าน อ.ภารณี สวัสดิรักษ์ อนุกรรมการวิชาการ กล่าวว่า จำเป็นต้องฉายภาพให้ชัดว่า สถานการณ์สุขภาวะชาวนาไทย ที่ผ่านมานั้น เกิดจากปัจจัยหลักใดบ้าง ที่ทำให้การแก้ไขปัญหา ยังไม่สามารถตอบสนองได้ดีเท่าที่ควร เพื่อทำให้มองเห็นภาพร่วมกัน และกำหนดเป็นแนวทางการแก้ไขทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
 
   สอดคล้องกับ สมคิด โพธิ์พันธุ์ ผู้แทนจาก กรมการข้าว ที่มีความชำนาญด้านการกำจัดศัตรูข้าว ให้ความเห็นว่า มีการศึกษาผลกระทบพบว่า อัตราการเจ็บป่วยของชาวนา มีความสัมพันธ์กับการใช้สารเคมี โดยสถิติระบุว่า อัตราการเจ็บป่วยเฉลี่ยอยู่ที่ ๑๑ ต่อ ๑๐๐,๐๐๐ คน และการตายอยู่ที่ ๑ ต่อ ๑๐๐,๐๐๐ คน
 
   ทั้งนี้ คณะทำงานฯ จะจัด เวทีรับฟังความคิดเห็น ในวันที่ ๒๗ สิงหาคมนี้ ณ โรงแรม ปริ๊นเซส หลานหลวง เพื่อร่วมกันระดมสมอง จากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม เพื่อ พัฒนา(ร่าง)ข้อเสนอนโยบายสาธารณะ ให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้้องชาวนามากที่สุด
 
   ทั้งนี้ (ร่าง) เอกสารหลัก ข้อเสนอ ที่ผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนแล้ว จะนำเข้าสู่ที่ประชุม คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘ ในเดือนกันยายน และหลังจากนั้น จะมีการจัดเวทีระดมความเห็นต่อ (ร่าง) เอกสารข้อเสนอหลักอีกครั้งในเดือนตุลาคม
 
   “คณะทำงานฯ มีความพร้อม ทั้งในส่วนของ ข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลสถิติ และที่มา ของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อพัฒนาประเด็นเข้าสู่ระเบียบวาระ และ ขอฉันทมติในที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ปลายปีนี้”
 

สำนักสื่อสารทางสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9144

รูปภาพ