ประกาศ คกก.สรรหา รวมเอกสาร | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

ด้วยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติชุดปัจจุบัน มีกำหนดครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งตามมาตรา ๒๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติให้ดำเนินการเลือกเพื่อแต่งตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทนก่อนวันครบวาระ ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน และตามมาตรา ๑๗ บัญญัติให้การได้มาซึ่งกรรมการสุขภาพแห่งชาติจาก ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๓(๙) ให้แยกกลุ่มของผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ เป็นหกกลุ่มและ ให้ประกาศการแบ่งกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวัน ก่อนมีการเลือก

 เพื่อให้การเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ มติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จึงออกประกาศการแบ่งกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังใบประกาศด้านล่าง

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประกาศรายชื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกเทศมนตรี ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต 1-13 และ ผู้แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพฯและนายกเมืองพัทยา ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง บัญชีรายชื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิ, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่เป็นผู้แทนระดับจังหวัด, นายกเทศมนตรีที่เป็นผู้แทนระดับจังหวัด, นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่เป็นผู้แทนระดับจังหวัด เพื่อเลือกกันเองเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่มีคุณสมบัติเข้ารับการเลือกกันเองเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพฯ (501)

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง บัญชีการขึ้นทะเบียนองค์กรภาคเอกชน เขต13 กรุงเทพมหานคร ที่มีสิทธิเสนอชื่อ ผู้แทนองค์กรเข้ารับการเลือกกันเองเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2558 (359)

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งกลุ่มผู้ทรงคุณวฒุิในคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ (395)

เรื่อง วิธีการและหลักเกณฑ์

เอกสารประกอบ
 เรื่อง วิธีการ หลักเกณฑ์ และระยะเวลาการเลือกผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
    ใบประกาศ กำหนดเวลาและขั้นตอนการสมัครเข้ารับเลือกฯ จาก ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
    ใบประกาศ วิธีการ หลักเกณฑ์ และระยะเวลาการเลือกผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
    รายละเอียดการแบ่งกลุ่มขององค์กรภาคเอกชน
    แบบขอขึ้นทะเบียน องค์กรภาคเอกชนผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้แทน
    หนังสือรับรองความมีอยู่และการดำเนินกิจกรรม ขององค์กรภาคเอกชนที่ไม่เป็นนิติบุคคล
    แบบเสนอชื่อ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
 เรื่อง วิธีการ หลักเกณฑ์และระยะเวลาการเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
    ใบประกาศ กำหนดเวลาและขั้นตอนการสมัครเข้ารับเลือกฯ จาก “ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
    ใบประกาศ วิธีการ หลักเกณฑ์ และระยะเวลาการเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    ใบสมัครผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 เรื่อง วิธีการ หลักเกณฑ์และระยะเวลาการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
    ใบประกาศ กำหนดเวลาและขั้นตอนการสมัครเข้ารับเลือกฯ จาก “ผู้ทรงคุณวุฒิ”
    ใบประกาศ วิธีการ หลักเกณฑ์ และระยะเวลาการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ
    ใบสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ

คู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติระดับจังหวัด

เอกสารชี้แจงและข้อตกลงเพื่อดำเนินงานสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชน

งาน คสช./คบ. โทร.๐๒-๘๓๒๙๐๒๔ ,๐๒-๘๓๒๙๐๒๕

รูปภาพ