สช.เปิดเวทีถกปัญหาเด็กไทยติดไอที คุมอย่างไรไม่ละเมิดสิทธิเด็ก | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และภาคีเครือข่ายร่วมหาทางออกปัญหาเด็กติดเกมส์ทุกแง่มุม
 
   เนื่องในโอกาส วันประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็ก วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 รวมทั้งการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2555 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 18-20 ธันวาคมนี้ มีการพิจารณาวาระ “การจัดการสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก 24 ชั่วโมง: กรณีเด็กไทยกับไอที” ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จึงจัดเวที สช.เจาะประเด็น “คุมเข้มเด็กเล่นเกมส์ : ลิดรอนสิทธิ หรือช่วยสร้างสรรค์” วันอังคาร ที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.30 น. – 13.00 น. ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการควบคุมการใช้อินเตอร์เน็ต และการเล่นเกมของเด็ก การควบคุมธุรกิจ และกำกับดูแลธุรกิจเกมส์คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต เพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กจากภัยอันตรายของไอที
 
   ในเวทีดังกล่าวได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ธุรกิจ องค์กรเอกชน และนักวิชาการประกอบด้วย นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ประธานคณะทำงานวิชาการเฉพาะประเด็น“การจัดการสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก 24 ชั่วโมง กรณีเด็กไทยกับไอที” , ผู้แทนจากกองบังคับการปราบปราบการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี , คุณสิทธิชัย เทพไพฑูรย์ นายกสมาคมเกมส์ไทย , คุณประดิษฐ์ โปซิว ผู้อำนวยการสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวิดิทัศน์ กระทรวงวัฒนธรรม ,นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ , คุณวัชรา ค้าขาย ประธานชมรมเยาวชนดีเด่น , คุณชัยวัฒน์ เชิดบำรุง ประธานสภาเด็กและเยาวชน , นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ , คุณอัญญาอร พานิชพึ่งรัถ ประธานเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ , คุณสีดา ตันทะอทิพานิช มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ดำเนินรายการโดย คุณสรวงมณฑ์ สิทธิสมาน
 

สำนักสื่อสารทางสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9140

รูปภาพ