ด่วน!! ขยายเวลารับสมัครกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ถึง 13 ก.ย. นี้ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

   ด่วน!! ขยายเวลาถึง 13 ก.ย. นี้ รับสมัครกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ-องค์กรภาคเอกชน
 
   คณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประกาศขยายเวลาเปิดรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ และผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เข้ารับการเลือกกันเองเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 13 กันยายน 2562
 
   คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ซึ่งมุ่งเน้นการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศ มีหน้าที่สานพลังทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานโนยบายสาธารณะ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะหรือนำเสนอนโยบายด้านสุขภาพให้กับรัฐบาล ขณะเดียวกันก็ผลักดันการทำงานทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่ ซึ่งสัดส่วนของกรรมการมาจาก 3 ส่วน คือ ภาคราชการ ภาควิชาการวิชาชีพ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ และภาคประชาสังคมหรือองค์กรภาคเอกชน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ซึ่งคณะกรรมการชุดปัจจุบันจะสิ้นสุดวาระการทำงานในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 สำหรับกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนองค์กรภาคเอกชนนั้นมาจากกระบวนการเลือกกันเองเป็นกรรมการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติชุดใหม่ ในปี 2562 นี้
 
   เพื่อให้การเปิดรับสมัครกรรมการสุขภาพแห่งชาติเป็นไปอย่างกว้างขวาง คณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจึงประกาศขยายเวลาเปิดรับสมัครกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 1-13 กันยายน 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
   ขยายเวลาเปิดรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ ใน 3 กลุ่ม ได้แก่ (1)กลุ่มธุรกิจ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์, (2)กลุ่มสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ(3)กลุ่มพัฒนาประชาชนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ โดยให้ยื่นใบสมัครออนไลน์พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ
 
   ขยายเวลาเปิดรับสมัครผู้แทนองค์กรภาคเอกชนในทุกจังหวัดทั้ง 13 เขต โดยให้ยื่นแบบขอขึ้นทะเบียนองค์กร และยื่นใบสมัครผู้แทนองค์กรภาคเอกชน พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ
 
   ผู้สนใจสมัครเป็น กรรมการสุขภาพแห่งชาติ ทั้งกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและกลุ่มผู้แทนองค์กรภาคเอกชน สามารถสมัครทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์การสรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแบบอิเล็กทรอนิกส์ https://nhc.nationalhealth.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-832-9023-4 หรืออีเมล nhcvote@nationalhealth.or.th
 
   
 

กลุ่มงานสื่อสารสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9143

รูปภาพ
เอกสารแนบ