ประกาศแล้ว !! รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

   เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเลือกกันเองเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติชุดใหม่ จากกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและกลุ่มผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ตามมาตรา 13 แห่ง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ซึ่งนับเป็นการสรรหากรรมการระดับชาติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ ผู้ได้รับการเลือกกันเองทั้ง 2 กลุ่ม ประกอบด้วย
 
   กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นางปิติพร จันทรทัต ณ อยุธยา จากกลุ่มบริหาร นโยบายสาธารณะ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ นางอัจฉรา เชียรวิชัย จากกลุ่มธุรกิจ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นางสาวศรีโสภา มีเจริญ จากกลุ่มการศึกษา การจัดการความรู้ นางสุวรรณา บุญกล่ำ จากกลุ่มสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี สารสนเทศ นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน จากกลุ่มพัฒนาประชาชนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และ นางมุกดา อินต๊ะสาร จากกลุ่มการพัฒนาสังคมและชุมชนท้องถิ่น
 
   กลุ่มผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 13 เขตพื้นที่ทั่วประเทศ ได้แก่ นายมนตรี อิ่มเอก จากเขตพื้นที่ 1 นายวีระ รัตนศิริกุลชัย จากเขตพื้นที่ 2 นายเหรียญ บุญสำลี จากเขตพื้นที่ 3 ผศ.สุรพงษ์ ปนาทกูล จากเขตพื้นที่ 4 นายพนัส พฤกษ์สุนันท์ จากเขตพื้นที่ 5 นายสุรพัศ์โยธิน บูรณานนท์ จากเขตพื้นที่ 6 นายสุทธินันท์ บุญมี จากเขตพื้นที่ 7 นางนิสิต ศักยพันธ์ จากเขตพื้นที่ 8 นายปรีชา อุยตระกูล จากเขตพื้นที่ 9 นายนพภา พันธุ์เพ็ง จากเขตพื้นที่ 10 นายสุชีพ พัฒน์ทอง จากเขตพื้นที่ 11 นางกัลยา เอี่ยวสกุล จากเขตพื้นที่ 12 และ นายวิชัย โชควิวัฒน จากเขตพื้นที่ 13
 
   ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การสรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแบบอิเล็กทรอนิกส์ https://nhc.nationathealth.ro.th และกรณีที่ผู้สมัครมีความเห็นแย้งต่อประกาศรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ได้รับการเลือกกันเองเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สามารถยื่นอุทธรณ์เรื่องพร้อมส่งเหตุผลและหลักฐานประกอบต่อประธานกรรมการสรรหาฯ ได้ภายใน 5 วันนับจากวันประกาศ ทั้งนี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาฯ ให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
 

กลุ่มงานสื่อสารสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9143

รูปภาพ