“นายกเล็กเมืองมหาสารคาม” เข้าป้าย ว่าที่กรรมการสุขภาพแห่งชาติคนใหม่ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

   บอร์ดสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประกาศผลคะแนนเลือกกันเองของนายกเทศมนตรีทั่วประเทศ ได้ “นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม” เป็นว่าที่กรรมการสุขภาพแห่งชาติคนใหม่ เตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ๑๕ ก.ย. นี้ เพื่อรับทราบ ก่อนเริ่มทำหน้าที่กรรมการฯ คนใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลง
 
   เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ที่มี รศ.สมชาย วิริยะยุทธกร กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากสภาเทคนิคการแพทย์ เป็นประธาน ได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ จัดให้มี การประชุมเพื่อตรวจนับคะแนนการเลือกกันเองของนายกเทศมนตรี ให้ได้ผู้แทน ๑ คน เป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ แทนตำแหน่งที่ว่างลง
 
   รศ.สมชาย กล่าวภายหลังการประชุมว่า หลังจากตำแหน่งกรรมการสุขภาพแห่งชาติจากนายกเทศมนตรี ตามมาตรา ๑๕(๒) ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ว่างลง คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ออกประกาศเรื่อง “วิธีการ หลักเกณฑ์ และระยะเวลาการเลือกกันเองให้ได้ผู้แทนนายกเทศมนตรีเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๕ (๒) พ.ศ. ๒๕๖๐” พร้อมส่งใบสมัครไปยังนายกเทศมนตรีทั่วประเทศ ซึ่งหลังจากครบกำหนดเวลารับสมัคร คณะกรรมการสรรหาฯได้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครและคุณสมบัติของนายกเทศมนตรีที่สมัคร และได้ออกประกาศแจ้ง “บัญชีรายชื่อนายกเทศมนตรีที่ผ่านคุณสมบัติเข้ารับการเลือกกันเองเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐” โดยมีนายกเทศมนตรีที่มีคุณสมบัติเป็นผู้เข้ารับการเลือกกันเอง จำนวน ๑๒ คน หลังจากนั้น ได้จัดส่งบัตรลงคะแนนไปยังนายกเทศมนตรีทุกแห่ง จำนวน ๒,๔๓๕ แห่ง กำหนดส่งบัตรลงคะแนนกลับมาที่ สช. ภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ และกำหนดให้มีการนับคะแนนในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐
 
   รศ.สมชาย กล่าวว่า “ผลการนับคะแนนในวันนี้ ปรากฏว่า นายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ได้คะแนนเป็นอันดับ ๑ ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการสรรหาฯ ได้แจ้งประกาศต่อสาธารณะแล้ว และจะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติรับทราบ ในวันที่ ๑๕ กันยายนนี้ ก่อนที่จะมีนำประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติลงในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ที่น่ายินดีคือ มีนายกเทศมนตรีส่งบัตรลงคะแนนกลับมาถึง ๑,๐๐๙ บัตร คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๔๓ ซึ่งแสดงถึงความตื่นตัวมากทีเดียว”
 
   นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า “โครงสร้างของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีองค์ประกอบของผู้แทนครบทุกภาคส่วน ทั้งวิชาการ วิชาชีพ และภาคสังคม รวมถึงรัฐในฐานะผู้กำหนดนโยบาย ทั้งรัฐส่วนกลางและท้องถิ่น นายกเทศมนตรีถือเป็นตัวแทนของเทศบาลกว่า ๒,๐๐๐ แห่งที่จะมาสะท้อนความเห็นของท้องถิ่น รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ในนามของเทศบาลทั้งประเทศ ไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่ของตนเอง และเป็นกรรมการที่มีเสียง ๑ เสียง ที่มีสิทธิสนับสนุน หรือโต้แย้งในระเบียบวาระต่างๆ ที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรือให้ความเห็นร่วมกัน เพื่อนำไปสู่ฉันทมติตามกระบวนการทำงานของคณะกรรมการฯ”
 
   ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมหาสารคาม (นายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์) จบแพทย์ศาสตร์บัณฑิต และเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-นารีเวช เป็นอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม และจะเข้ามาเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติคนใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลง ซึ่งจะเหลือวาระการทำงานอีกประมาณ ๒ ปีตามวาระของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติชุดปัจจุบัน โดยได้ประกาศวิสัยทัศน์ในการสมัครเข้ารับเลือกว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นส่วนราชการที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ รับทราบสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน ข้าพเจ้าจึงมีความตั้งใจที่จะเป็นตัวแทนของท้องถิ่นในการเป็นตัวเชื่อมประสานงานในการทำงานด้านสุขภาพ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและท้องถิ่น เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนตามวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล”
 

ดู File ประกาศ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (374)

กลุ่มงานสื่อสารสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9143

รูปภาพ