ประกาศชื่อกรรมการสุขภาพแห่งชาติชุดใหม่แล้ว มุ่งสานต่อนโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาวะคนไทย | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

   คณะกรรมการสรรหาฯ ประกาศรายชื่อกรรมการสุขภาพแห่งชาติชุดใหม่ จากผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนองค์กรภาคเอกชนจากเขตพื้นที่ทั่วประเทศแล้ว เตรียมพร้อมเดินหน้า สานต่อนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ หวังสร้างสุขภาวะให้สังคมไทย
 
   รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ กรรมการสุขภาพแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยว่า กระบวนการเลือกกรรมการสุขภาพแห่งชาติชุดใหม่ แทนที่กรรมการชุดปัจจุบันที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ นั้น ได้เริ่มมาตั้งแต่มีนาคมที่ผ่านมา และเสร็จสมบูรณ์แล้ว เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘
 
   ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดให้มีการนับคะแนนจากการเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ที่อาคารสุขภาพแห่งชาติ และจัดกระบวนการเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรระดับจังหวัดจากพื้นที่ ๑๒ เขต โดยจัดพร้อมกันทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๓ กันยายนที่ผ่านมา หลังจากได้จัดกระบวนการเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรภาคเอกชนฯ เขต ๑๓ หรือกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งเป็นการเฉพาะ ได้แก่ เมืองพัทยาและกรุงเทพมหานครไปแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 
   “การสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติชุดที่ ๓ ผ่านพ้นไปด้วยดี ไม่มีกรณีร้องเรียนใดๆ เลย ต้องขอบคุณผู้สมัครทุกกลุ่ม ทุกคน รวมถึงผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนและอำนวยการทั้งด้านสถานที่และการจัดกระบวนการ ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตพื้นที่ รวมถึงกรรมการระดับพื้นที่ทุกฝ่าย
 
   ภายหลังการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติเสร็จสิ้น คณะกรรมการได้ประกาศรายชื่อผู้แทนทั้ง ๓ ภาคส่วน แสดงไว้ที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว และยังสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานฯ ที่ www.nationalhealth.or.th จากนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ จะรายงานผลการสรรหาให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติทราบ ก่อนประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติจะลงนามในประกาศคณะกรรมการฯ และเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาให้สาธารณชนได้ทราบต่อไป คณะกรรมการชุดนี้จะมีวาระ ๔ ปี นับจากวันที่ประธานกรรมการลงนาม”
 
   คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีกรรมการจาก ๓ ภาคส่วนหลัก ได้แก่ ภาคนโยบายส่วนกลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ ภาควิชาการและวิชาชีพ ภาคประชาชน ในสัดส่วนเท่าๆ กัน รวมทั้งสิ้น ๓๙ คน เฉพาะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่มาจากการสรรหาโดยการเลือกกันเองนั้น มี ๒๓ คน ผลการสรรหาในกลุ่มผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๔ คน ประกอบด้วย นายกิติเมศวร์ รุ่งธนิเกียรติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น และ นายประสพโชค นิ่มเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ จังหวัดนครนายก รวมทั้ง มรว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งเป็นการเฉพาะ ที่ได้เลือกกันเองไปก่อนหน้านี้แล้ว
 
   กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๖ คน แบ่งเป็น กลุ่มนโยบายสาธารณะ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ได้แก่ ศ.สุริชัย หวันแก้ว กลุ่มการบริหาร เศรษฐศาสตร์ การต่างประเทศ ได้แก่ รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี กลุ่มสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ นายมานิจ สุขสมจิตร กลุ่มพัฒนาประชาชนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้แก่ นางปรีดา คงแป้น และกลุ่มการพัฒนาสังคมและชุมชนท้องถิ่นได้แก่ นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
 
   กลุ่ม ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร เขต ๑-๑๓ จำนวน ๑๓ คน ประกอบด้วย เขต ๑ ศาสตราจารย์เกียรติคุณสยมพร ศิรินาวิน เขต ๒ ร.ต.ต.สุขสัณห์ ภิชัย เขต ๓ นายสุรเดช เดชคุ้มวงศ์ เขต ๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ ปนาทกูล เขต ๕ นางสุกัญญา ทรัพย์แตง เขต ๖ นายสัมฤทธิ์ ชาภิรมย์เขต ๗ นายไพโรจน์ สุวรรณจันทร์ดี เขต ๘ จ่าเอกวีรพล เจริญธรรม เขต ๙ นายสมคิด สิริวัฒนากุล เขต ๑๐ นายนพภา พันธุ์เพ็ง เขต ๑๑ นายสุชีพ พัฒน์ทอง เขต ๑๒ นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง และ เขต ๑๓ นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา
 
   ทั้งนี้ กรรมการสุขภาพแห่งชาติชุดใหม่จะเริ่มงานในเดือนธันวาคมนี้ โดยมีบทบาทในการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี และขับเคลื่อนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการด้านสุขภาวะของประชาชน ผ่านเครื่องมือพัฒนานโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ สมัชชาสุขภาพ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ และการส่งเสริมสิทธิด้านสุขภาพ เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือสุขภาวะของคนไทย
 

    ดูประกาศจากคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ
   

สำนักสื่อสารทางสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9144

รูปภาพ