เปิดรับสมัคร “กรรมการสุขภาพแห่งชาติ” กลุ่ม อปท. | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

   คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน มีองค์ประกอบทั้งสิ้น 39 คน มีบทบาทหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพที่ทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการ การเมือง ภาควิชาการ วิชาชีพ และภาคประชาสังคม เอกชน มีส่วนร่วมดำเนินงานอย่างเท่าเทียม
 
   ขณะนี้ คณะกรรมการชุดปัจจุบันกำลังจะสิ้นสุดวาระ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการ สรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ จึงเปิดรับสมัครผู้บริหารท้องถิ่นที่สนใจสมัครเข้ารับการเลือกกันเอง ดังนี้
 
   

กรรมการจากกลุ่มผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 
   1.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2.นายกเทศมนตรี 3.นายกองค์กรบริหารส่วนตำบล
 
   ทั้งนี้ 1) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์ลงคะแนนให้ลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้สิทธิ์เลือกกันเองล่วงหน้า 2) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติในแต่ละกลุ่ม ให้กรอกใบสมัครหลังลงทะเบียนประสงค์จะใช้สิทธิ์แล้ว
 
   การแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิ์ลงคะแนน และสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ “การสรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแบบอิเล็กทรอนิกส์”
 
   https://nhc.nationalhealth.or.th ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2562 (เวลา 16.30 น.)
 
   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
โทร 02-832-9023-4  อีเมล nhcvote@nationalhealth.or.th

 

กลุ่มงานสื่อสารสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9143

รูปภาพ
เอกสารแนบ