Grid posts | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สช.ร่วมงานมหกรรมการตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

โรคพยาธิไบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญและเรื้อรังของประเทศไทย พบจำนวนประชากรที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำตอบอยู่ที่พื้นที่

ข้อมูลกรมการปกครอง ณ สิ้นปี ๒๕๖๖ จำนวนราษฎรทั้งประเทศ ๖๖,๐๕๒,๖๑๕ ลดลง ๓๗,๖๘๐ คน เมื่อเทียบกับสิ้นปี ๒๕๖๕ ประเทศไทยมี ๗๖ จังหวัด ๘๗๘ อำเภอ ๗,๒๕๕ ตำบล ๗๕,๑๔๒ หมู่บ้าน ๗๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๓๐ เทศบาลนคร ๑๙๕ เทศบาลเมือง ๒,๒๔๗ เทศบาลตำบล ๕,๓๐๐ องค์การบริหารส่วนตำบล และ ๒ การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา)

นิโคตินสังเคราะห์ เหตุนักเรียนไทยติด ‘บุหรี่ไฟฟ้า’ งอมแงม

นักเรียนไทยติด ‘บุหรี่ไฟฟ้า’ งอมแงม พบสถิติคนสูบ 2ปี เพิ่มขึ้น 10 เท่า เสพติด ‘นิโคตินสังเคราะห์’ เหตุเติมได้ไม่จำกัด

 

สช. ระดมภาคีหน่วยงานร่วมหารือมาตรการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า ย้ำความสำคัญของการสื่อสาร-สร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง หลังพบเด็ก-เยาวชน-คนจำนวนมากยังขาดความเข้าใจถึงโทษภัย ชี้ไม่มีความปลอดภัยกว่าบุหรี่มวน พร้อมเปิดข้อกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้ามีความรุนแรงเทียบยาเสพติด ร่วมวาง 8 ข้อเสนอเชิงนโยบาย หวังหยุดยั้งสถานการณ์ระบาดรุนแรง